Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νανοκαταλυτών Au. Εφαρμογή στην περίπτωση της εκλεκτικής οξείδωσης του CO προς CO2 στις τροφοδοσίες των κελιών καυσίμου.

 1. MSc thesis
 2. Γρίδας, Γεώργιος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Καμπόλης, Αναστάσιος
 8. Καμπόλης, Αναστάσιος | Κωνσταντίνου, Ηλίας
 9. νανοσωματίδια χρυσού, προτιμητέα ή εκλεκτική οξείδωση CO, κελιά καυσίμου
 10. 7
 11. 116
 12. 15 Εικόνες, 2 Σχήματα, 6 Πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία με τίτλο «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νανοκαταλυτών Au. Εφαρμογή στην περίπτωση της εκλεκτικής οξείδωσης του CO προς CO2 στις τροφοδοσίες των κελιών καυσίμου» που αποτελεί μέρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος» γίνεται προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε βάθος της τελευταίας 20-ετίας περίπου σε ότι αφορά την κατάλυση με νανοσωματίδια του χρυσού, αλλά και την εφαρμογή τους στο χώρο της ενεργειακής τεχνολογίας με τη μορφή των κελιών καυσίμου. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικώς οι βασικές αρχές της κατάλυσης καθώς η ομογενής και ετερογενής νανοκατάλυση. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στους νανοκαταλύτες του χρυσού. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι κυριότερες μέθοδοι σύνθεσης των νανοκαταλυτών τόσο οι λεγόμενες κλασικές όσο και οι σύγχρονες. Από τις λεπτομέρειες των μεθόδων καθίσταται σαφές η αναγκαιότητα χρήσης και των δύο αφού αναλόγως του επιδιωκόμενου σκοπού και των διαθέσιμων μέσων θα πρέπει να επιλέγεται η καταλληλότερη κάθε φορά. Ένας από τους βασικούς στόχους που προκύπτει είναι η ελάττωση του μεγέθους των νανοσωματιδίων. Το θέμα του χαρακτηρισμού θίγεται στο τρίτο κεφάλαιο όπου γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των πιο κοινών και καταλληλότερων για την περίπτωση μας μεθόδων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται εν συντομία η εκλεκτική οξείδωση του CO από τα νανοσωματίδια του χρυσού και ο ρόλος της χημειορόφησης του CO πάνω στις καταλυτικές επιφάνειες. Επίσης προτείνεται και ένας πιθανός μηχανισμός δράσης. Η εφαρμογή των νανοκαταλυτών του χρυσού στις αέριες τροφοδοσίες των κελιών καυσίμου αναπτύσσεται στο πέμπτο κεφάλαιο. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη δράση των καταλυτικών νανοσωματιδίων του χρυσού και τονίζεται η συνεισφορά τους στο χώρο των ενεργειακών εφαρμογών και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • In the present paper entitled “Synthesis and Characterization of Au Nanocatalysts. Application in the case of selective oxidation of CO to CO2 in fuel cell feeds "which is part of the Postgraduate Program" Catalysis and Environmental Protection " an attempt to reviewing in depth the last 20 years literature nanoparticle catalysis concerning gold, and their application in the field of energy technology in the form of fuel cells. The first chapter summarizes the basic principles of catalysis as well as homogeneous and heterogeneous nanocatalysis. In particular, reference to gold nanocatalysts is made. The second chapter examines the main methods of synthesizing nanocatalysts, both so-called classical and modern. Examining the details of these methods it becomes clear that both should be used, choosing the most suitable each time, depending on the intended purpose and the available means. One of the main goals that arises is to reduce the size of the nanoparticles. The issue of characterization is raised in the third chapter where an attempt is made to present the most common and appropriate methods for our case. The fourth chapter briefly discusses the selective oxidation of CO by gold nanoparticles and the role of CO chemisorption on catalytic surfaces. A possible mechanism of action is also suggested. The application of gold nanocatalysts to supplies of the fuel cells is developed in the fifth chapter. Finally, the last chapter draws some conclusions about the action of gold catalytic nanoparticles and emphasizes their contribution to the field of energy applications and environmental protection.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.