Ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενούς καυσίμου (RDF) και ο ρόλος της κυκλικής οικονομίας

 1. MSc thesis
 2. ΠΡΕΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΘΗΤΟΣ
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 114
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΗΛΙΑΣ
 8. ΒΑΚΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 9. Δευτερογενές καύσιμο RDF | Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων | Κυκλική Οικονομία | Περιβαλλοντική Νομοθεσία
 10. 47
 11. 56
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εξετάζει το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης δευτερογενούς καυσίμου (RDF) καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζει η κυκλική οικονομία. Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι έννοιες των αποβλήτων, καθώς επίσης και οι τρόποι που μπορεί να επιτευχθεί ενεργειακή αξιοποίηση αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση του εναλλακτικού δευτερογενούς καυσίμου (RDF) και ειδικότερα στον τρόπο παραγωγής και αξιοποίησης αυτού. Ακόμη, γίνεται λόγος για την κυκλική οικονομία, όπου πέρα από το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει εστιάζει στον ρόλο της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία, καθώς επίσης και στα πλεονεκτήματα που αφορούν την χρήση του δευτερογενούς καυσίμου RDF. Αναφορικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται πρόκειται για βιβλιογραφική αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων όπως είναι το Google Scholar και το Scopus, εστιάζοντας κυρίως σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία πραγματεύονται ζητήματα διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς επίσης και ζητήματα που αφορούν την κυκλική οικονομία. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σχετικά συγγράμματα, καθώς και υλικό από το διαδίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση της νομοθεσίας, καθώς επίσης και στην περιγραφή καλών πρακτικών που αφορούν το υπό εξέταση ζήτημα.
  • This Thesis examines the issue of secondary fuel energy efficiency (RDF) as well as the role played by the circular economy. In particular, the concepts of waste are identified, as well as the ways in which their energy recovery can be achieved. Particular emphasis is placed on the analysis of alternative secondary fuel (RDF) and in particular on how it is produced and utilized. We also talk about the circular economy, where in addition to the institutional framework that governs it, it focuses on the role of waste energy in the circular economy, as well as the advantages of using the secondary fuel RDF. Regarding the applied methodology, it is a bibliographic search in international scientific databases such as Google Scholar and Scopus, focusing mainly on scientific journals that deal with issues of municipal and industrial waste management, as well as issues related to the circular economy. In addition, relevant books and material from the internet are used, with particular emphasis on legislating, as well as describing good practices related to the issue under consideration.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές