Τεχνολογίες επεξεργασίας μικροφυκών για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων

 1. MSc thesis
 2. Κορδαλή, Ιωάννα
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 88
 7. Καμπόλης, Αναστάσιος
 8. Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. μικροφυκη | βιοκαυσικα
 10. 186
 11. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Στον πλανήτη μας, η βασική πηγή ενέργειας είναι τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία καλύπτουν σχεδόν το 80% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Ωστόσο, η αυξανόμενη εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντική ρύπανση, και παγκόσμια αλλαγή του κλίματος με αντίκτυπο προβλήματα στην υγεία των έμβιων όντων. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα οδήγησαν τους επιστήμονες στον τομέα της ενέργειας, να επικεντρωθούν στην παραγωγή καυσίμων που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές. Προσπάθειες για την εγκαθίδρυση εναλλακτικών τεχνολογιών που είναι ικανές να συνδυάζουν τη μαζική παραγωγή ενέργειας με την ανανεωσιμότητα και την αειφορία έρχονται να δώσουν λύση τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της μηδενικής επίδρασης σε επίπεδο εκπομπών σε ρύπους, όσο και στη χρήση ανεξάντλητων πηγών ενέργειας. Στο μέλλον, πιστεύεται πως η παγκόσμια ενεργειακή υποδομή θα βασίζεται εξ’ ολοκλήρου στην ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμους πόρους χαμηλού κόστους. Μια τέτοια εναλλακτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας είναι η βιομάζα φυκών, η οποία έχει αναδειχθεί ως πολλά υποσχόμενη πηγή βιοκαυσίμων, καθώς τα βιοκαύσιμα με βάση τα φύκη είναι βιοαποικοδομήσιμα, ανανεώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον συγκριτικά με τα καύσιμα που βασίζονται σε ορυκτά. Διαφορετικοί τύποι φυκών, παρέχουν διαφορετικές ικανότητες παραγωγής βιοκαυσίμου. Η παραγωγή των φυκών σε κανονικές συνθήκες είναι 20% με 80% ελαίων που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε διαφορετικούς τύπους καυσίμων, όπως η κηροζίνη, το βιοαέριο και το βιοντίζελ. Η παραγωγή ντίζελ από φύκη είναι οικονομική και εύκολη. Καινοτόμες τεχνολογίες βασισμένες στη σύγχρονη βιομηχανία αλλά και στη γενετική μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή ελαίων και βιοντίζελ, αυξάνοντας την σταθερότητα τους. Μέσω αύξησης της γονιδιακής έκφρασης μας δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουμε τρόπους παραγωγής των απαιτούμενων ποσοτήτων βιοκαυσίμων εύκολα και σε συνεχής κλίμακα, προκειμένου να ξεπεραστεί ο επικείμενος κίνδυνος της έλλειψής τους. Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα θα επικεντρωθεί στη σημασία των μικροφυκών ως εναλλακτική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, στην αξιολόγηση των βασικών προκλήσεων και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την αποδοτικότερη παραγωγή βιοκαυσίμων.
  • On our planet, the major source of energy is fossil fuels, which accomplish almost 80% of the world energy needs. However, the increasing exploitation of fossil fuels has led to environmental pollution and global climate change with impact problems on the health of living beings. In recent decades, environmental problems have led energy scientists to focus on producing fuels from renewable sources. Efforts to establish alternative technologies that are capable of combining mass energy production with renewable energy and sustainability come to provide a solution both to the protection of the environment, due to the zero impact in terms of emissions, and to the use of inexhaustible energy sources. In the future, it is believed that global energy infrastructure will rely entirely on energy produced from low-cost renewables. Algal biomass is an alternative source of renewable energy is, which has emerged as a promising source of biofuels, as algae-based biofuels are biodegradable, renewable and eco-friendly in comparison to fossil driven fuels. Different types of algae provide different biofuel production capabilities. The production of algae under normal conditions is 20% to 80% of oils that could be converted into different types of fuels, such as kerosene, biogas and biodiesel. The production of diesel from algae is economical and easy. Innovative technologies based on modern industry but also genetics can enhance the production of oils and biodiesel, increasing their stability. By increasing gene expression we are given the opportunity to discover ways to produce the required amounts of biofuels easily and on a continuous scale, in order to overcome the impending risk of their scarcity. The present literature will focus on the importance of microalgae as an alternative renewable energy source, the assessment of key challenges and consequently the development of new technologies for more efficient biofuel production.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.