Ποσοτική ανάλυση του φαινομένου της ανάδρασης (rebound effect) στον τομέα των κτιρίων

Quantitative analysis of rebound effect in building sector (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νίκου, Ιωάννα
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 167
 7. Καρτάλης, Κωνσταντίνος
 8. Καρτάλης , Κωνσταντίνος | Σκουληκάρης, Χαράλαμπος
 9. ενεργειακή αποδοτικότητα energy efficiency | εξοικονόμηση ενέργειας energy conservation | ανάδραση rebound effect | πρόδραση prebound effect | πολιτικές και μέτρα policies and measures | κλιματική αλλαγή climate change
 10. 4
 11. 8
 12. 54
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Η εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την ποσοτική εκτίμηση της ανάδρασης και των επιπτώσεών της στον σχεδιασμό μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Εφαρμόστηκαν δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις: μια top-down που βασίζεται στη διαμόρφωση οικονομετρικών μοντέλων για τη ζήτηση ενέργειας και μια bottom-up όπου αξιοποιούνται στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον II», πριν και μετά την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων. Οι δύο προσεγγίσεις συγκλίνουν στην ύπαρξη ενός ισχυρού φαινομένου ανάδρασης στον ελληνικό κτιριακό απόθεμα (κτίρια κατοικίας), το οποίο εκτιμήθηκε σε 80% περίπου. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες των πιστοποιητικών και του προγράμματος εξετάστηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο η πρόδραση επηρεάζει την αποτελεσματικότητα (ενεργειακή και οικονομική) των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Στη βάση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης διαμορφώθηκαν προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
  • This paper focuses on the development and implementation of a methodological framework for quantifying the rebound effect and its impact on the design of energy conservation measures in the residential sector. Two alternative approaches were applied: a top-down based on econometric models for energy demand and a bottom-up using data from the Energy Efficiency Certificates issued under the «Efficiency at Home II» program, before and after implementation of the planned interventions. The two approaches converge on the existence of a strong rebound effect in the Greek building stock (residential buildings), which was estimated at about 80%. On the basis of the information of the certificates and the program, the way in which the prebound effect affects the effectiveness (energy and economic) of the energy conservation interventions was also examined. Based on the results of the analysis, proposals were formulated regarding the design of energy saving measures.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές