Καταλυτικός έλεγχος εκπομπών πετρελαιοκινητήριων επιβατικών οχημάτων (Diesel)-Εξέλιξη της τεχνολογίας ελέγχου των ΝΟx και των PM

Emissions control catalysis in Diesel vehicles-Progress of the NOx and PM control technology (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπίνου, Αικατερίνη
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Γεντεκάκης, Ιωάννης
 8. Βάκρος, Ιωάννης | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Επεξεργασία καυσαερίων | SCR | DPF | PEMS | Dieselgate | Παγίδες αιθάλης | Πετρελαιοκίνητα οχήματα
 10. 5
 11. 84
 12. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
 13. Καταλυτικές Διεργασίες Αντιρρύπανσης, Τόμος Α./ Κυριάκος Μπουρίκας
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει το πρόβλημα των ΝΟx και των PM , από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα καθώς και τα βήματα που γίνονται προς την ελαχιστοποίηση των ρύπων αυτών τόσο από το νομοθετικό πλαίσιο όσο και από τις βιομηχανίες και τα ερευνητικά κέντρα. Αρχικά αναλύονται οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων ρύπων και η ανάγκη για τη μείωση τους, καθώς και τα νομοθετικά όρια τους σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση των εργαστηριακών δοκιμών πριν την κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και οι νέες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια αναλύονται και αξιολογούνται οι τεχνολογίες επεξεργασίας καυσαερίων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση των NOx και των PM, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται διεξοδικά το σκάνδαλο παραποίησης ρύπων , το οποίο αποτέλεσε και την έναρξη όλης της προσπάθειας για πραγματική μείωση των ΝΟx από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής έρευνας που αφορούν τόσο τις μέχρι τώρα συνθήκες αλλά και τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.
  • This thesis analyzes the problem of NOx and PM, from diesel vehicles as well as the steps taken in order to eliminate these specific emissions not only by the legislative framework but also from industries and research centers. In the first two chapters the effects of these pollutants and the need to reduce them are analyzed, as well as their legislative limits around the world and especially in Europe. An analysis regarding the laboratory tests and the methods used for those tests before the release of a vehicle is analyzed at the third chapter. The exhaust gas treatment technologies used to reduce NOx and PM are evaluated in the fourth chapter while the fifth chapter examines in detail the "dieselgate" scandal, which actually was the first serious consequence which led to the effort to actually reduce NOx from diesel vehicles. Finally, the conclusions of the bibliographic research are presented, which concern both the current conditions and the future steps that must be followed.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές