Αποθήκευση υδρογόνου από υλικά με βάση το μαγνήσιο : Προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές

Hydrogen storage from magnesium-based materials : Challenges and future prospects (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαλαζιάς, Χρήστος
 3. Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (ΚΠΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. Κοντογιάννης, Χρίστος
 8. Μακρίδης, Σοφοκλής | Μπουρίκας, Κυριάκος
 9. Υδρίδιο Μαγνησίου | Σύνθετα Μαγνησίου | Χωρητικότητα Αποθήκευσης Υδρογόνου | Κινητικές ρόφησης Υδρογόνου | Αποθήκευση Υδρογόνου
 10. 2
 11. 2
 12. 81
 13. Περιέχει : Διαγράμματα/σχήματα, πίνακες, εικόνες
 14. Κορδούλης Χρήστος, Λυκουργιώτης Αλέξης, "Καταλυτικές Επιφάνειες", Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2003
  • Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία είναι η εξεύρεση βιώσιμης λύσης στην απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και ειδικότερα στις χρήσεις - φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων, για τις κινητές εφαρμογές της. Τις εν λόγω προκλήσεις έχει στόχο να αντιμετωπίσει η λεγόμενη ¨οικονομία του υδρογόνου¨ υπό την αίρεση της εύρεσης λύσεων σε σημαντικά πρακτικά προβλήματα, ένα από τα οποία σχετίζεται με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή υλικών αποθήκευσης και ανάκτησης υδρογόνου σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η παρούσα μελέτη, αναλύει και συγκρίνει την επίδραση τεχνικών και μεθόδων πάνω στις ιδιότητες υλικών και συγκεκριμένα υδριδίων βασισμένων στο μαγνήσιο, σε συνδυασμό και με υδρίδια άλλων μετάλλων, αναφορικά με τη δυνατότητα που έχουν να προσροφούν και να αποθηκεύουν υδρογόνο με ασφαλή, αποδοτική και οικονομική διεργασία. Για τον προσδιορισμό των υλικών αυτών ως βιώσιμες δομές αποθήκευσης υδρογόνου, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη χωρητικότητα αποθήκευσης καθώς επίσης και στους κινητικούς μηχανισμούς των αντιδράσεων υδρογόνωσης/ αφυδρογόνωσης που αντιστοιχούν στον τρόπο με τον οποίο το υδρογόνο προσροφάται (αποθηκεύεται) ή εκροφάται (αποδεσμεύεται) σε συνάρτηση μεταβολών των συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας
  • One of the biggest challenges modern society is facing is to find a viable solution to its dependence on fossil fuels, with emphasis on the use of environmentally friendly fuels for its mobile applications. These challenges can be addressed by the so-called “hydrogen economy”. The practical problems that this approach is facing are related to the design, development and construction of hydrogen storage and recovery at ambient conditions. The present study analyzes and compares the influence of techniques and methods on the properties of storage materials, in particular magnesium-based hydrides, in combination with hydrides of other metals, with respect to their ability to adsorb and store hydrogen in a safe, efficient and economical process. In order to identify these materials as viable hydrogen storage structures, special consideration should be given to the storage capacity as well as to the kinetic mechanisms of the hydrogenation / dehydrogenation reactions corresponding to the way in which hydrogen is adsorbed (stored) or absorbed (absorbed) and how these are influenced by changes in pressure and temperature.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές