Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η διαχείρισή τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», το οποίο διέρχεται εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και των προστατευμένων περιοχών της λίμνης Παμβώτιδας

Environmental impacts and their management during the construction and operation the part of the highway "IONIA ODOS" which passes through Ioannina’s basin and the protected areas of Lake Pamvotis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζουμπούλης, Σταύρος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. Λουπασάκης, Κωνσταντίνος
 8. Ηλία, Ιωάννα | Δήμας, Αθανάσιος
 9. Λίμνη Παμβώτιδα | Lake Pamvotida | Ιόνια Οδός | Ionian Highway | Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις | Εnvironmental Ιmpacts
 10. 77
 11. 11
 12. Η Διπλωματική εργασία περιέχει το κυρίως κείμενο, το άρθρο, το poster, φωτογραφίες, σχήματα, πίνακες και εικόνες.
 13. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αξιολόγηση – Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και µέθοδοι εκτίµησής τους / Παπανδρέου Α. & Σκούρτος Μ.
  • Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να αναδείξει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υπήρχαν τόσο κατά την κατασκευή όσο και αυτές που υπάρχουν κατά την λειτουργία του τμήματος της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ το οποίο διέρχεται εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και των προστατευμένων περιοχών της λίμνης Παμβώτιδας. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον μιας περιοχής από τα έργα των αυτοκινητοδρόμων είναι σημαντικές, καθώς αυτά αποτελούν σταθερές επεμβάσεις που δύνανται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής αλλά και να μειώσουν το επίπεδο του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η χάραξη της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ και το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας, με τα χαρακτηριστικά τους αλλά και το νομοθετικό πλαίσιό τους. Αναλύεται το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που εμπλέκεται με τις προστατευμένες περιοχές της λίμνης και παράλληλα αναφέρονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας της οδού, με τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Τέλος, προτείνονται μέτρα με σκοπό την υιοθέτησή τους σε μελλοντικές κατασκευές αυτοκινητοδρόμων.
  • The purpose of thesis is to highlight the environmental impacts that existed both during the construction and the operation of the section of the IONIAN HIGHWAY which passes within the Ioannina basin and the protected areas of Lake Pamvotida. The effects that exist in an area’s environment from the projects of the highways are important, as these are permanent interventions that can cause the alteration of an area’s characteristics as well as the reduction of the level of the environment. More specifically, the layout of the IONIAN HIGHWAY and the ecosystem of Lake Pamvotida, along with their characteristics and their legal framework will be presented. The section of the highway is interference in the protected areas of the lake is analyzed, and the environmental effects during the construction and operation of the road as well as their management are reported. Finally, measures for future highway’s construction are suggested.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές