Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, Αιολικού Πάρκου εντός δασικού οικοσυστήματος στο «όρος Λύρκειο» Αργολίδας-Αρκαδίας

Enviromental impact evaluation of a wind energy park within a Forest Ecosystem in mount Lyrkeio Argolidas-Arkadias (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βαρδάκας, Ευάγγελος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 217
 7. Παπαευθυμίου, Σπυρίδων
 8. Παπαευαγγέλου, Βασιλική | Αθανάσιος, Δήμας
 9. Επιπτώσεις | Impacts | Αρτεμίσιο | Artemisio | Αιολικό | Aeolian
 10. 4
 11. 48
 12. 91
 13. πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
  • Η αιολική ενέργεια παράγεται από τον άνεμο χαρακτηρίζεται ως ήπια μορφή ενέργειας και ανήκει στις αναφερόμενες ως καθαρές πηγές ενέργειας. Η παραγωγή της γίνεται από τα αιολικά πάρκα ή Αιολικούς σταθμούς παραγωγής αιολικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με την εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών. Σε κάθε έργο και στα αιολικά η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης. Στοχεύει, μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας και προδιαγραφών, στον εντοπισμό την αξιολόγηση και την εκτίμηση τυχών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου ώστε να ληφθούν έγκαιρα όλα εκείνα τα μέτρα που θα απαλείψουν ή θα αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Τμήμα της περιοχής του έργου βρίσκεται εντός περιοχής η οποία συμπεριλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών ΝΑTURΑ 2000 με κωδικό GR2510004 «Όρη Αρτεμίσιο και Λύρκειο», η οποία έχει συμπεριληφθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ορνιθοπανίδας (SPA-Special Protection Area). Η λεπτομερής εξέταση και αξιολόγηση των επιδράσεων στο περιβάλλον με δεδομένο τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να διαπιστωθεί όχι τόσο η βιωσιμότητά του αλλά ο τρόπος ένταξής του στο υπάρχον οικοσύστημα και να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες ή απαιτούμενες βελτιώσεις. Η παρούσα μελέτη εστιάζει και ερευνά τις επιδράσεις του αιολικού πάρκου στους κλιματικούς παράγοντες, στο έδαφος και την γεωλογία, στο τοπίο, στους υδατικούς πόρους, στην βλάστηση, στην πανίδα, στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, στο ακουστικό περιβάλλον και στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα να αποτυπωθούν σωστά οι επιδράσεις του Α/Π της ορνιθοπανίδας αλλά και της βλάστησης εντός των περιοχών ειδικής προστασίας. Η εργασία διαρθρώνετε σε επτά κεφάλαια στα οποία πραγματεύονται τα ακόλουθα θέματα: Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα γενικά εισαγωγικά στοιχεία και τα στοιχεία του έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του έργου σε σχέση με την περιοχή εγκατάστασής του καθώς και την ανάλυση του έργου ως προς διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι φυσικοί πόροι, οι ρυπαντές, οι οχλήσεις και η διάθεση αποβλήτων.. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής, τις προστατευόμενες περιοχές και τον σκοπό της κατασκευής του Α/Π. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των υφιστάμενων στοιχείων και την κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου ανά περιβαλλοντικό μέσο και παράμετρο στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής έργου. Στο έκτο κεφάλαιο, σε συνέχεια του προηγούμενου, προτείνονται τρόποι για την επανόρθωση την βελτίωση αλλά και την αντιστάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το τελευταίο κεφάλαιο με μια πρόταση για την διαρκή παρακολούθηση του έργου και συνεχή αποτύπωση των δεικτών επιπτώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείρησή του.
  • Wind energy is generated by wind and is characterized as a mild form of energy as it belongs to the so-called pure energy sources. It is produced by wind energy parks or wind production stations (ASPIE) with the installation of dozens of wind turbines. As in any project, so in wind energy projects, the assessment of the environmental impact is an important and basic management tool. Through specific methodology and specifications aims to identify and evaluate any consequences that will arise from the construction or operation of the project in order to take in time all those measures that will eliminate or mitigate the negative effects on the environment. A part of the construction area of the project is located within the territory which is included in the National Catalog of the European Ecological Network of protected areas NATURA 2000 with code GR2510004 "Mount Artemisio and Lyrkeio", which has been included as a Special Protection Zone (SPA) of Ornithopanida Protection Area).The detailed examination and evaluation of the effects on the environment given the above we understand that it is of particular importance in order to determine not so much its viability but the way it integrates into the existing ecosystem and identify any weaknesses or improvements required. The present research focuses on the effects of the wind farm on climate factors, soil and geology, the landscape, water resources, vegetation, fauna, socioeconomic environment, acoustic environment and atmospheric environment. Particular emphasis is given on the research to properly capture the effects of avalanche fauna and vegetation within the areas of special protection. The research evolves seven chapters and evaluate the following issues: Initially, the first chapter includes the general introductory elements and the elements of the project. In the second chapter, a detailed description of the project is made in relation to its installation area, as well as its mode of operation and the use of natural resources. The third chapter examines the climatic elements of the area, the protected areas and the purpose of the construction of the A / P. The fourth chapter presents the existing data and the state of the natural and man-made environment of the project area. The fifth chapter, examines the environmental impact of the project for each element separately. Chapter six, follows the previous one, and suggests ways to repair, improve and offset the environmental impact. The last chapter is referred to a proposal for the continuous monitoring of the project and continuous recording of the impact indicators in order to achieve the best possible management.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.