Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις της μετανάστευσης των νέων Ελλήνων επιστημόνων (brain drain) σε δημοσιογραφικά κείμενα. Διδακτική πρόταση αξιοποίησης σύμφωνα με την παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών

Sociolinguistic representations of the migration of young Greek scientists (brain drain) in journalistic texts. Teaching utilization proposal according to the pedagogy of Multiliteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χατζηηλία, Ευτυχία
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 Ιουλίου 2020 [2020-07-26]
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Ποταμιάς, Γεώργιος | Στάμου, Αναστασία
 9. γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, δημοσιογραφική γλώσσα, brain drain
 10. 3
 11. 61
 12. 6
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες.
  • Ο δημοσιογραφικός λόγος και, γενικότερα, ο λόγος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Συχνά, θεωρείται ένα είδος “εκπαίδευσης”, καθώς έχει τη δύναμη και την εξουσία να διαμορφώνει ιδεολογίες, στάσεις, θέσεις, ιδιαίτερα για τον έφηβο μαθητή/τρια. Στα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα εντάσσεται η προσέγγιση της δημοσιογραφικής γλώσσας και η εξοικείωση των μαθητών/τριών με την ερμηνεία της πληροφορίας που δέχονται από τα ΜΜΕ. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2019–2020) το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ′ τάξη του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) στηρίχθηκε για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος στον Κριτικό Γραμματισμό των μαθητών/τριών και στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών. Η παρούσα εργασία, αξιοποιώντας την Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ) και τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ), στοχεύει στο να προβάλλει την αξία της κριτικής προσέγγισης των κειμένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την ανάγκη να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες Κριτική Γλωσσική Επίγνωση (ΚΓΕ), διαμορφώνοντας ταυτόχρονα προσωπικά κριτήρια και απόψεις σε σχέση με τον τρόπο που κατασκευάζεται η κοινωνική πραγματικότητα μέσα στα κείμενα. Το φαινόμενο του “brain drain”, δηλαδή της μετανάστευσης των νέων επιστημόνων μιας χώρας στο εξωτερικό, που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια και στην πατρίδα μας, αποτελεί το θέμα των δημοσιογραφικών κειμένων που επιλέξαμε για την έρευνά μας. Το θέμα αυτό προσφέρεται ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων της εργασίας μας, λόγω της σπουδαιότητάς του για τις επαγγελματικές επιδιώξεις των μαθητών/τριών ως νέων υποψηφίων επιστημόνων.
  • The journalistic discourse and, more generally, the discourse of Mass Communication Media (MCM) occupies a key role in everyday life. It is often considered as a kind of “education”, as it has the power and authority to shape ideologies, attitudes, positions, especially for the adolescent student. The Curricula for the Modern Greek Language, in Greek secondary education, include the approach of the journalistic language and the familiarization of the students with the interpretation of the information they receive from the MCM. On the teaching of this subject, during this school year (2019–2020), the new 3rd grade High School Curriculum was based upon the Critical Literacy of students and the model of Multiliteracies. Utilizing Critical Speech Analysis (CSA) and Systemic Functional Grammar (SFG), this dissertation aims to highlight the value of critical approach to texts in the educational process, as well as the need for students to develop Critical Linguistic Awareness (CLA), while shaping personal criteria and views in relation to the way social reality is constructed within the texts. The “brain drain” phenomenon, that is, the migration of young scientists from one country to another, which in recent years has been exceptionally detected occurring also in Greece, is the subject of the journalistic texts we have chosen for our research. This subject is of significant help for achieving the goals of our essay, due to its importance to the professional pursuits of the students, as young candidate scientists.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.