Αναπαραστάσεις κοινωνιογλωσσικής ασυμβατότητας στον νεανικό λόγο. Παραδείγματα από τηλεοπτικές-μυθοπλαστικές σειρές: διδακτική πρόταση σύμφωνα με το μοντέλο των Πολυγραμματισμών

Representations of sociolinguistic incompatibility in youth speech. Examples of TV-fiction series: didactic proposal in accordance to the Multiliteracies model (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κασίμη, Παναγιώτα
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 Ιουλίου 2020 [2020-07-26]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Ποταμιάς, Γεώργιος
 8. Γεωργάλου, Μαρία | Στάμου, Αναστασία
 9. Κείμενα μαζικής κουλτούρας | Texts of mass culture | Νεανικός λόγος | Youthful speech | Ασυμβατότητα | Incompatibility | Υφολογικό χιούμορ | Stylistic humor | Κριτικός γραμματισμός | Critical literacy | Μοντέλο Πολυγραμματισμών | Multiliteracies model
 10. 9
 11. 26
 12. 23
 13. Περιέχει : εικόνες, πίνακες
  • Οι σύγχρονες κοινωνιογλωσσικές μελέτες καταδεικνύουν ολοένα και περισσότερο την αξία των κειμένων μαζικής κουλτούρας στη διερεύνηση φαινομένων γλωσσικής ποικιλότητας, λόγω της ιδεολογικής και πολλές φορές μη ρεαλιστικής αναπαράστασης της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας, στη διαμόρφωση της οποίας φαίνεται πως συμβάλλουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη γλώσσα και την ποικιλομορφία της. Αντιμετωπίζοντας την πρότυπη γλωσσική ποικιλία ως προσδοκώμενη κι επιθυμητή γλωσσική συμπεριφορά, τα κείμενα μαζικής κουλτούρας τείνουν να υποβαθμίζουν οποιαδήποτε μη πρότυπη -κι αποκλίνουσα από το αυστηρό πλαίσιο της ομοιογένειας- γλωσσική πραγμάτωση, στοχοποιώντας χιουμοριστικά τους/τις ομιλητές/-τριες αυτών. Αναπαριστώντας, μάλιστα, συχνά με υπερβολικό κι αφύσικο τρόπο τη χρήση μη πρότυπων γλωσσικών κωδίκων -όπως του νεανικού λόγου- από «ασύμβατους» -βάσει κοινωνικού και ηλικιακού προφίλ- ομιλητές/-τριες, ενισχύουν την απορρέουσα ασυμβατότητα και, κατ’ επέκταση, το υφολογικό χιούμορ. Στο πλαίσιο αυτό στόχος της παρούσας εργασίας καθίσταται η διερεύνηση αναπαραστάσεων κοινωνιογλωσσικής ασυμβατότητας στον νεανικό λόγο, εστιάζοντας στην εξέταση τριών αποσπασμάτων από τις τηλεοπτικές σειρές «Οι Απαράδεκτοι», «Οι τρεις Χάριτες», «8 λέξεις». Ειδικότερα, αξιοποιώντας κριτικά μεθοδολογικά εργαλεία διερευνάται ο τηλεοπτικός τρόπος αναπαράστασης της νεανικής κοινωνιολέκτου από ενήλικες μυθοπλαστικούς χαρακτήρες, ο οποίος υποβαθμίζει υπόρρητα -μέσω του χιούμορ- τόσο τους ίδιους όσο και τις μη πρότυπες υφολογικές τους επιλογές. Αναλύοντας, συνεπώς, γλωσσικά -κι όχι μόνο- σημειωτικά δεδομένα, διαφαίνεται η υπόρρητη προώθηση της πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας εκ μέρους των τηλεοπτικών δημιουργών, ενισχύοντας την αντίληψη περί γλωσσικής ομοιογένειας. Βάσει αυτών έκδηλη καθίσταται η ανάγκη ενδυνάμωσης της κριτικής στάσης των μαθητών/-τριών, απέναντι στις λανθάνουσες ιδεολογίες και τα στερεότυπα που συνοδεύουν τις κοινωνικές ποικιλίες στον τηλεοπτικό λόγο, στοχεύοντας στην αποφυγή της άκριτης αποδοχής τους. Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθεται μια διδακτική πρόταση κριτικού γραμματισμού, βασισμένη στο παιδαγωγικό μοντέλο των Πολυγραμματισμών, με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των εκπαιδευόμενων.
  • Modern sociolinguistic studies are increasingly demonstrating the value of mass culture texts in investigating linguistic variety, due to the ideological and often unrealistic representation of sociolinguistic reality, the formation of which is affected by stereotypes concerning language and its variety. By regarding standard linguistic variety as the extended and desirable behavior, the mass culture texts tends to underestimate any non-standard -and deviating from the strict framework of homogeneity- linguistic expression, through the use of humor. In fact, imitation of non-standard language codes -such as youthful speech-, often in a very exaggerated and unnatural manner, reinforces the resulting incompatibility and, consequently, the stylistic humor. This is especially the case when the profile of the speakers is “incompatible” to age and social status. To this end, the aim of this work is to investigate the representations of sociolinguistic incompatibility in youth speech, focusing on the study of three excerpts from the TV series “Ι Aparadekti” (“The Unacceptables”), “Ι tris Charites” (“The three Graces), “8 leksis” (“8 words”). In particular, using critical methodological tools, the representation of youth sociolect in television by adult fictional characters is investigated. This implicitly degrades -though humor- both themselves and their non-standard stylistic choices. Through analyzing linguistic -and not only- semiotic data, the covert promotion of the standard linguistic variety by television creators is evident, reinforcing the concept of linguistic homogeneity. Based on the above, the need to strengthen the critical attitude of students towards latent ideologies and stereotypes that accompany social varieties in television speech is evident, in order to avoid their indiscriminate acceptance. Thus, an application of teaching critical literacy in the classroom is presented, which is based on the Multiliteracies pedagogical model and aims in developing the critical linguistic awareness of the students.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.