Κριτική ανάλυση λόγου περιβαλλοντικών κειμένων στα Μ.Μ.Ε και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής τους με άξονα το μοντέλο πολυγραμματισμών

Critical analysis of the discourse of environmental texts in the media and suggestions for didactic use based on the model of multiteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αυγερινοπούλου, Ανδριάνα
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 Ιουλίου 2019 [2019-07-26]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Γεωργαλλίδου, Μαριάνθη | Ποταμιάς, Γεώργιος
 9. κριτική ανάλυση λόγου | ειδησεογραφικός λόγος | περιβαλλοντικός λόγος | κριτικός γραμματισμός | μοντέλο πολυγραμματισμών
 10. 3
 11. 65
 12. 26
 13. Σχήματα
 14. Ανδρουλάκης,Γ.& Ξυδόπουλος, Γ (2008), Γλωσσική Ανάπτυξη,Εισαγωγικά θέματα Γλωσσολογίας
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση και ερμηνεία τριών κειμένων ειδησεογραφικού λόγου που αντλούνται από έγκριτες ψηφιακές πηγές με θέμα τη φονική πυρκαγιά στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής το καλοκαίρι του 2018. Με απόλυτο σεβασμό στις ψυχές των συνανθρώπων μας που χάθηκαν άδικα και απροσδόκητα, θα εστιάσουμε στους γλωσσικούς μηχανισμούς κάθε ειδησεογραφικού κειμένου με σκοπό να αναδειχθούν τα συγκεκαλυμμένα ιδεολογικά νοήματα σε συνάρτηση με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο της δημιουργίας των κειμένων. Σκοπός της εργασίας είναι να αναφανεί ο διαφορετικός τρόπος θέασης της κοινωνικής πραγματικότητας που διαμορφώνει το κάθε κείμενο ως προς την αιτιότητα του συμβάντος της φωτιάς και την επίρριψη ευθυνών σε εμπλεκόμενα πρόσωπα ή θεσμούς. Συγχρόνως, η εν λόγω εργασία πλαισιώνεται από την αξιοποίηση των επιλεγμένων κειμένων στη σχολική τάξη εμπλουτίζοντας το διδακτικό υλικό με ένα πολυτροπικό κείμενο που αφορά το φυσικό περιβάλλον. Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών (New London, 1996) προκειμένου τα μαθητικά υποκείμενα να αναπτύξουν κριτική γλωσσική επίγνωση ώστε να συνειδητοποιήσουν τον βαθύτερο ρόλο της γλώσσας στη συγκρότηση οπτικών νοηματοδότησης της κοινωνικής πραγματικότητας. Εξαιτίας της τριβής των μαθητών/τριών με τον ειδησεογραφικό λόγο και της κριτικής διερεύνησης των συνιστωσών που συμβάλλουν στη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών πρακτικών σε διαφορετικά επικοινωνιακά και κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, θα αντιληφθούν την ιδεολογική επένδυση του ειδησεογραφικού λόγου και θα διαμορφώσουν ένα δημοκρατικό χειραφετημένο λόγο.
  • This dissertation attempts to analyse and interpret three news discourse items from prominent online news media on the subject of the deadly wildfires in the coastal areas of East Attica in the summer of 2018. With all due respect to our fellow men’s souls undeservedly and abruptly lost, we shall focus on the linguistic mechanisms of each news article in order to reveal the concealed ideological concepts in relation to the broader sociocultural context of text creation. The objective of this paper is to highlight the diverse perspective of a social reality which defines each text as concerns the causes of the fire incident and blame apportioning to people or institutions involved. In addition, this paper is accompanied by the utilization of the selected texts in the classroom by enriching the teaching material with a multimodal text about the environment. The teaching session plan was carried out in accordance with the model of multiteracies (New London, 1996) so that the learners could develop further their critical linguistic awareness in order to comprehend the underlying role of the language in forming visual meaning in the social reality. Thanks to the learners’ familiarization with the news discourse and the critical investigation of the features contributing to the use of specific linguistic practices in diverse communication and socio-cultural environments, they will recognize the ideological guise of the news discourse and they will form a democratic and empowered speech.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές