Πολιτιστικές Πολιτικές και Αστική Αναγέννηση: Η Περίπτωση της Πάτρας

Cultural Policies and Urban Renaissance: The Case of Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χωραφάς, Πολύβιος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Χατζηδημητρίου, Αγγελική
 8. Χατζηδημητρίου, Αγγελική | Τέλλιος, Αναστάσιος
 9. Πολιτιστικές Πρωτεύουσες | πολιτισμός | Αστική Αναγέννηση | Πάτρα
 10. 2
 11. 42
 12. 75
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες, χάρτες
  • Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην περίπτωση της Πάτρας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2006. Η εργασία αυτή, δεν επιχειρεί μόνον το να μελετήσει τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις υποδομές, αλλά να αποτελέσει μία διατομεακή, κριτική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την ανάληψη του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» από την Πάτρα. Έτσι, η ανάλυση ξεκινά με ένα πρώτο, αμιγώς θεωρητικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην έννοια του πολιτισμού, της κουλτούρας και της πολιτιστικής επικοινωνίας, κάνοντας χρήση πληθώρας πηγών από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Το βασικό συμπέρασμα του θεωρητικού μέρους της μελέτης αφορά το ότι ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με την έννοια της «πόλεως» και την ύπαρξη δικαιωμάτων για τους πολίτες. Επίσης, ένα κύριο συμπέρασμα είναι πως η πολιτιστική επικοινωνία δεν ακολουθεί ένα απλό γραμμικό μοντέλο αλλά προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των λαών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διεθνή οργανισμό, την εξέλιξή της από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και, μετέπειτα, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας μέχρι σήμερα, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Πολιτιστική Πολιτική προκειμένου να γίνει μία σαφής αναφορά στις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης ως θεσμό. Ο θεσμός αυτός προκύπτει πως έχει χαρακτήρα πολιτιστικής πολιτικής, μεν, αλλά δεν αναλώνεται μόνον σε αυτή τη διάσταση. Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, μελετάται η ιστορία της πόλης, η εξέλιξή της και, στη συνέχεια, η σημερινή της εικόνα πριν και μετά το 2006 δίδοντας έμφαση στην ανάληψη του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Το κύριο συμπέρασμα αφορά το ότι, παρά τα μεγαλεπίβολα σχέδια των αρχών, το όραμα απέτυχε και, τελικά, η διοργάνωση των εκδηλώσεων στέφθηκε με περιορισμένη επιτυχία ενώ δεν κατόρθωσαν οι αρχές να πετύχουν το στόχο της διατήρησης των υποδομών και της μακροπρόθεσμης βελτίωσης του αστικού τοπίου. Συνολικά, λοιπόν, η μελέτη αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη προσπάθεια για την προσέγγιση μίας «ομάδας» ζητημάτων. Στόχος ήταν η έρευνα αυτή να αποτελέσει μία συμβολή στην διαθέσιμη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία στον τομέα προκειμένου, σε μελλοντικό χρόνο, να αποφευχθούν ανάλογα λάθη.
  • This study focuses on the case of Patras as the European Capital of Culture for the year 2006. This work not only attempts to study the technical data concerning the infrastructure, but also to be a cross-sectional, critical analysis of the data concerning the undertaking. of the institution "Cultural Capital of Europe" from Patras. Thus, the analysis begins with a first, purely theoretical chapter, which refers to the concept of culture, culture and cultural communication, using a variety of sources from the Greek and international literature. The main conclusion of the theoretical part of the study concerns that culture is directly related to the concept of "city" and the existence of rights for citizens. Also, one main conclusion is that cultural communication does not follow a simple linear model but presupposes the existence of a common code of communication between peoples. Particular emphasis is placed on the role of the European Union as an international organization, its development since the establishment of the European Coal and Steel Community and, later, of the European Economic Community to date, as well as European Social and Cultural Policy. in the European Capitals of Culture as an institution. This institution appears to have the character of a cultural policy, although it is not only consumed in this dimension. As far as Patras is concerned, the history of the city, its evolution and, subsequently, its current image before and after 2006 are studied, emphasizing the assumption of the institution of the Cultural Capital. The main conclusion is that, despite the grandiose plans of the authorities, the vision failed and, in the end, the organization of the events was crowned with limited success and the authorities failed to achieve the goal of maintaining infrastructure and long-term improvement of the urban landscape. Overall, then, the study was a comprehensive effort to approach a "team" of issues. The aim of this research was to make a contribution to the available academic literature in the field in order to avoid similar mistakes in the future.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές