Στάσεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της γραμματικής στο Γυμνάσιο. Διδακτικές προτάσεις αξιοποίησής της στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού

Teachers' attitudes for teaching grammar in High School. Didactic suggestions for utilization of grammar in the context of critical literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γαστεράτου, Βασιλική
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-26]
 5. Ελληνικά
 6. 164
 7. Οικονομάκου , Μαριάνθη
 8. Μελισσαροπούλου , Δήμητρα | Μαρκόπουλος, Γεώργιος
 9. Γραμματική | Κριτικός Γραμματισμός | Κριτική Ανάλυση Λόγου | κριτική γλωσσική επίγνωση | Συστημική Λειτουργική Γραμματική | Παιδαγωγική των πολυγραμματισμών
 10. 2
 11. 0
 12. 0
  • Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις φιλολόγων της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις στάσεις και τις πρακτικές τους στη διδασκαλία της γραμματικής. Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους στοιχεία από διαφορετικές προσεγγίσεις, (παραδοσιακή, επικοινωνιακή, κειμενοκεντρική). Ωστόσο η διδασκαλία συνεχίζει να είναι, κατά βάση, παραδοσιακή και το επίσημο σχολικό εγχειρίδιο της γραμματικής δεν αξιοποιείται στο βαθμό που θα έπρεπε. Επιπλέον, αξιοποιώντας τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις της ποιοτικής έρευνας, παρουσιάζεται μια πολυτροπική διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της γραμματικής στη Β’ Γυμνασίου. Η πρόταση εστιάζει στην ανάδειξη ενός διαφορετικού τρόπου διδασκαλίας της γραμματικής που ταιριάζει στις σύγχρονες πρακτικές γραμματισμού των εφήβων. Ακολουθώντας τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική και το πλαίσιο των πολυγραμματισμών, μελετώνται περιβαλλοντικά κείμενα με στόχο την κατανόηση, από μέρους των μαθητών/τριών, τρόπων, με τους οποίους διαμορφώνουν μηνύματα για να ενισχύσουν (ή μη) συγκεκριμένες κάθε φορά ιδεολογίες, και την καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού.
  • The aim of this study is to present the results of qualitative research with interviews with philologists of Western Macedonia regarding their attitudes and practices in teaching grammar.Our data show that teachers use in their teaching elements from different approaches (traditional, communicative, text-centric.However, teaching continues to be basically traditional and the official grammar textbook is not used to the extent it should be.In addition, utilizing the findings of qualitative research, a multimodal teaching proposal for the teaching of grammar in the 2nd Gymnasium is presented.The proposal focuses on highlighting a different way of teaching grammar that suits adolescents' modern literacy practices.Following the Systemic Functional Grammar and the context of multiliteracies, environmental texts are studied in order to be understοοd, by the students, the ways in which they formulate messages to reinforce (or not) specific ideologies each time, and the cultivation of the critical literacy.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές