Η αναπαράσταση των έμφυλων στερεοτύπων στον ειδησεογραφικό λόγο και η διδακτική τους αξιοποίηση στο πλαίσιο των Πολυγραμματισμών: Το ζήτημα των γυναικοκτονιών

The reconstruction of gender stereotypes in journalistic discourse and their didactic use in the context of Multiliteracies: The femicide affair (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αδαμοπούλου, Ιωάννα
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-26]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Γκαραβέλας , Κωνσταντίνος | Μαρκόπουλος , Θεόδωρος
 9. Γυναικοκτονία | Έμφυλα στερεότυπα | Ειδησεογραφικός λόγος | Κριτική Ανάλυση Λόγου | Συστημική Λειτουργική Γραμματική
 10. 4
 11. 68
 12. 29
 13. 6 πίνακες
  • Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα αποσκοπεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η υποκειμενοποίηση των δύο φύλων, η παραγωγή δηλαδή έμφυλων υποκειμένων, συνιστά μια διαδικασία υπο-κειμενοποίησης, μια επιτέλεση βασιζόμενη σε προκαθορισμένες δομές λόγου που υποβάλλουν το έμφυλο ον σε μια μακρά διαδικασία γίγνεσθαι. Προς την εκπλήρωση του παρόντος σκοπού, αξιοποιούμε τη λογοαναλυτική προσέγγιση της ΚΑΛ, η οποία μεταχειρίζεται δια του λόγου την κατασκευαστική δυναμική της γνώσης, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει τις θεσμικές πρακτικές και αναπαραστάσεις που συμβάλλουν στην απροκάλυπτη και έμμεση σεξιστική κατηγοριοποίηση των γυναικείων υποκειμένων, διαιωνίζοντας την έμφυλη ανισότητα και βία στην οποία υπόκεινται. Η ανάδυση του γυναικοκτονικού φαινομένου, συντέλεσε στην εμμένεια του γυναικείου υποκειμενισμού από τον ανδρικό παράγοντα, ενώ παράλληλα αποφάνθηκε για την πατριαρχική αντιμετώπιση της γυναικείας βούλησης και σωματικότητας. Αξιοποιήσαμε λοιπόν ως μεθοδολογικό εργαλείο τη σημειολογική θεώρηση του Halliday, καθώς έτσι είναι δυνατό να διαπραγματευτούμε τις ιδεολογικές εννοήσεις και στάσεις των κειμενικών αναλυτών και να τις ερμηνεύσουμε βάσει των λεξικογραμματικών τους στοχεύσεων, τόσο στον άξονα της ιδεοποιητικής όσο και σε εκείνον της διαπροσωπικής λειτουργίας. Μετέπειτα, επιδιώκουμε να αποσυνθέσουμε την αντικειμενική πρόσληψη των δυνητικών νοημάτων που αναπαράγονται σχετικά με τους έμφυλους ρόλους και τις ταυτότητες των ανδρών και των γυναικών, διαμέσου της παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών. Κρίνουμε λοιπόν αναγκαία την κριτική πρόσληψη των κειμένων ειδησεογραφικού λόγου από τους μαθητές, έτσι ώστε οι ίδιοι, να εκφράζονται μέσα από τις κριτικές τους τοποθετήσεις μετασχηματίζοντας τα υπόρρητα νοήματα και υπονοήματα που κρύβονται πίσω από τις επιλογές των κειμενογράφων.
  • This present research attempt aims at pointing out the way through which the individualization of the two sexes, that is the production of gender subjects, constitutes a process of assujettissement, a performance based on predetermined word structures which submit the gender being into a long process of the grand scheme of things. In the accomplishment of the present goal, we avail ourselves the logoanalytic approach of the CDA, which employs through the word the constructional dynamics of knowledge, while in a parallel manner, it reveals the constitutional practices and depictions which contribute to the blatant and implicit sexist categorization of the female subjects, perpetuating the gender inequality and violence to which they are subjected. The emergence of the femicidal phenomenon contributed to the immanence of the female subjectivism by the male factor, while in a parallel manner it adjudged the patriarchal confrontation of the female volition and physicality. We availed ourselves Halliday’s semantic validation as a methodological instrument, since in this way it is possible to negotiate the ideological meanings and attitudes of the text semantics and interpret them based on the lexical and grammatical goals both in the axis of its ideational and interpersonal function. Afterwards, we pursue to decompose the objective comprehension of possible meanings that are produced about the gender roles and the identities of men and women through the pedagogy of Multiliteracies. So we consider as necessary the critical comprehension of the reportorial word by the students so that the students themselves can be expressed through their critical opinions transforming the implicit meanings and implications that are hidden behind the words of text writers.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές