Συμμετοχικός σχεδιασμός, Συν-δημιουργία και Περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Διερεύνηση στην περιοχή της στάσης «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης

Participatory design, Co-creation and Environmental upgrade of public space. Investigation in the area of “Euclides” station of Thessaloniki Metro (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αποστολίδου, Νίκη
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Βιτοπούλου, Αθηνά
 8. Σακαντάμης, Κωνσταντίνος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Συμμετοχικός σχεδιασμός | Συμμετοχή στην κατασκευή | Ερευνα στο κοινό | Ερευνα στους διοργανωτές συμμετοχικών δράσεων | Participatory planning | Collaborative construction | Investigation in the public | Investigation in participatory event planners
 10. 1
 11. 14
 12. 34
 13. Περιέχει: Εικόνες, Διαγράμματα, Γραφήματα, Πίνακες
 14. Αμούργης, Σ., Γιάννας, Σ., Ευαγγελινός, Ε., Καλογεράς, Ν., Καλογήρου, Ν., & Helmle, P. (2001). Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοιχτών Χώρων, Τόμος Α, Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
  • Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η περιοχή της Στάσης «Ευκλείδης» το Μετρό Θεσσαλονίκης, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας μοιράστηκε Ερωτηματολόγιο προς το κοινό. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να αξιολογήσουν οι εργαζόμενοι της περιοχής την υφιστάμενη κατάσταση και να αναδείξουν ποιες προτάσεις του ερωτηματολογίου προτιμούσαν για τη νέα διαμόρφωση. Μέσω του ερωτηματολογίου ερευνήθηκε επίσης η ενημέρωση του κοινού για τον συμμετοχικό σχεδιασμό και η διάθεσή του να συμμετέχει του σε εργασίες κατασκευής. Τα παραπάνω ζητήματα ερευνήθηκαν ακόμη μέσω συνεντεύξεων με διοργανωτές δράσεων. Από τη σύνθεση των παραπάνω προέκυψαν κατευθυντήριοι άξονες διαμόρφωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της περιοχής μελέτης.
  • The present thesis examined the area of the «Euclides» station of Thessaloniki Metro. The opinion of the public around the station about the present situation of the area and the solution they preferred was investigated through questionnaires to the employees of the area. The questionnaire also investigated the public opinion about participatory planning and their willingness to participate in light constructions. The same issues were investigated through interviews with participatory event planners. Through the synthesis of the above investigations, planning proposals have been formed.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές