Περιβαλλοντική εκπαίδευση και παιδικά βιβλία. Κριτική ανάλυση λόγου στα βιβλία: «Το χάος που δημιουργήσαμε», «Τα δέκα πρόσωπα της ρύπανσης», «Ας σώσουμε τον πλανήτη μας» και σχεδιασμός προγραμμάτων κριτικού γραμματισμού για τη Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

Environmental education and children's literature. Critical discourse Analysis in the books:"The chaos we created", "The ten faces of pollution", "Let's save our planet" and design of critical literacy programs for the Second, Third and Fourth class of Elementary School. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χριστοδούλου, Έλλη
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Φεβρουαρίου 2021 [2021-02-21]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Ποταμιάς, Γεώργιος
 8. Ποταμιάς, Γεώργιος | Οικονομάκου, Μαριάνθη
 9. Κριτική ανάλυση λόγου | Critical discourse analysis | κριτικός γραμματισμός | critical literacy | Συστημική-Λειτουργική γραμματική | Systemic-Functional grammar | Περιβαλλοντική Εκπαίδευση | Environmental Education | πολυγραμματισμοί | multiliteracies
 10. 1
 11. 25
 12. 13
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
  • Στην παρούσα εργασία ερευνούμε το είδος του περιβαλλοντικού λόγου που κυριαρχεί στα παιδικά βιβλία για το περιβάλλον, ποιοι και πώς παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και την ύπαρξη στοιχείων της «πράσινης» γραμματικής σε αυτά, λαμβάνοντας ως δείγμα τρία βιβλία που απευθύνονται σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Το μεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας μας είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου, η οποία αντλεί στοιχεία από τη Συστημική-Λειτουργική γραμματική του Halliday. Από την ανάλυση προκύπτει ότι με βάση την αναπαραστατική λειτουργία της γλώσσας και στα τρία βιβλία κυριαρχεί ο επιστημονικός οικολογικός λόγος, ενώ με βάση τη διαπροσωπική και την κειμενική λειτουργία κυριαρχεί ο κοινωνικός οικολογικός λόγος. Επιπλέον, προκύπτει ότι τα στοιχεία της πράσινης γραμματικής είναι περιορισμένα στα βιβλία, αφού συναντάμε πολλούς άψυχους δράστες σε αυτά, παραλείπονται οι θεσμικοί υπεύθυνοι, ενώ η γλώσσα χρησιμοποιείται με τρόπο που μετριάζει ή απαλείφει την ανθρώπινη ευθύνη για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης, γίνεται φανερό ότι οι συγγραφείς των βιβλίων δεν τηρούν ουδέτερη στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά τοποθετούνται για αυτά παραθέτοντας τα σχόλια τους. Τέλος, διαπιστώνεται η προσπάθεια των συγγραφέων να αλληλεπιδράσουν με τους αναγνώστες και να τους παρακινήσουν να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, υιοθετώντας την άποψη ότι η ανάπτυξη του κριτικού γραμματισμού αποτελεί προτεραιότητα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει την πραγματικότητα, επιχειρούμε τον σχεδιασμό δύο προγραμμάτων κριτικού γραμματισμού για τις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄ Δημοτικού με βάση το μοντέλο των πολυγραμματισμών, τα οποία έχουν ως στόχο τόσο την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης περιβαλλοντικών βιβλίων όσο και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας.
  • In the present study we investigate the type of environmental discourse that prevails in children's books on the Environmental issue, who and how are presented as responsible for environmental problems, as well as the existence of "green" grammar elements in them, taking as a sample three books addressed to primary school students. The methodological tool of our research is the Critical Discourse Approach which draws on data from Halliday's Systemic-Functional Grammar. The analysis shows that based on the representational function of the language in all three books the scientific ecological discourse dominates, while based on the interpersonal and textual function the social ecological discourse dominates. In addition, it turns out that the elements of green grammar are limited to books, since we find many inanimate perpetrators in them, the institutional leaders are omitted, while the language is used in a way that mitigates or eliminates human responsibility for environmental problems. It also becomes clear that the authors of the books do not take a neutral stance towards environmental problems, but take a stand for them by quoting their comments. Finally, there is the effort of the authors to interact with the readers and to motivate them to adopt positive attitudes towards the environment. Then, taking the view that the development of critical literacy is a top priority in Environmental Education, as it can help to reveal how language is used to shape reality, we attempt to design two critical literacy programs for the Second, Third and Fourth Class of Elementary school based on the model of multiliteracies, which aim to cultivate skills of critical reading of environmental books as well as to encourage the development of environmental awareness and responsibility.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.