Το ανδρικό πρότυπο στις διαφημίσεις: Ανάλυση και συμπεράσματα με βάση την Κριτική Ανάλυση Λόγου και διδακτική πρόταση κριτικού γραμματισμού

The male paradigm in advertising: Analysis and conclusions based on Critical Discource Analysis and teaching proposal of critical literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΜΑΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΜΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | διαφημιστικός λόγος | πολυτροπικά κείμενα | Πολυγραμματισμοί | ανδρικά πρότυπα | κριτικός γραμματισμός | Critical Discource Analysis | advertising discource | multimodal texts | Multiliteracies | male paradigm | critical literacy
 10. 5
 11. 58
 12. 8
 13. Περιέχει πίνακα, εικόνες.
  • Οι διαφημίσεις ασκούν έντονη επιρροή στο κοινό που τις παρακολουθεί. Πέρα από την προώθηση των προϊόντων τους, έχουν τη δύναμη να διαμορφώνουν αντιλήψεις και απόψεις για πολλά κοινωνικά ζητήματα, κάνοντας «πλύση εγκεφάλου» στους/στις τηλεθεατές/τριες. Μείζον κοινωνικό θέμα που θίγεται συχνά μέσω των διαφημίσεων αφορά τα έμφυλα στερεότυπα. Εδώ και πολλά χρόνια, εξάλλου, συγκεκριμένα διαφημιζόμενα προϊόντα συνδέονται με το ανδρικό και το γυναικείο φύλο αντίστοιχα, διαιωνίζοντας έτσι τα ήδη παγιωμένα στερεότυπα. Στην παρούσα εργασία, μελετάται ο διαφημιστικός λόγος, γλωσσικά και οπτικά, καθώς οι διαφημίσεις ανήκουν στα πολυτροπικά κείμενα. Μέσω της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου στους διαλόγους τεσσάρων τηλεοπτικών διαφημίσεων επιδιώκεται η ανάδειξη των ανδρικών προτύπων που προωθούνται μέσω αυτών, αποδίδοντας συγκεκριμένους στερεοτυπικούς ρόλους στον άνδρα. Επιπροσθέτως, ως κείμενα πειθούς, οι διαφημίσεις αποτελούν αντικείμενο μελέτης και στο σχολικό πλαίσιο, χωρίς όμως να δίνεται έμφαση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα βαθύτερα νοήματα που προβάλλονται μέσω αυτών. Αντίθετα, η διδασκαλία περιορίζεται στους τρόπους που χρησιμοποιούν προκειμένου να πείσουν τους/τις καταναλωτές/τριες για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων τους, λειτουργώντας πολλές φορές συγκαλυμμένα. Για τον λόγο αυτό, δίνονται κάποιες προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των διαφημιστικών κειμένων μέσω του μοντέλου των Πολυγραμματισμών. Μάλιστα, μέσω της ενασχόλησης και ανάλυσης πραγματικών διαφημίσεων που ενισχύουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, επιδιώκεται οι διδασκόμενοι/ες να έρθουν σε μια πιο ουσιώδη επαφή με τον διαφημιστικό λόγο, επιχειρώντας να κατανοήσουν τον τρόπο που γλώσσα και εικόνα προωθούν και καθιερώνουν απόψεις και στερεότυπα αναφορικά με το ανδρικό φύλο. Απώτερος, βέβαια, στόχος είναι οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν πως η οργάνωση αυτών των κειμένων δεν είναι τυχαία ούτε ως προς τις λεξικογραμματικές επιλογές ούτε ως προς την οπτική απεικόνισή τους, αλλά αντιθέτως αποτελούν κατασκευασμένα δημιουργήματα. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να μάθουν να διαβάζουν «πίσω από τις λέξεις», αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και ως εκ τούτου τον κριτικό γραμματισμό τους.
  • Advertisements exert great influence on the public watching them. Other than promoting products, they have the power to shape views and opinions on a multitude of social issues thus “brainwashing” the viewers. One of the major social issues addressed in advertisements concerns gender stereotypes. For years now, nonetheless, there are particular products being advertised that connect to the male or female gender respectively thus perpetuating the already established stereotypes. Herein, we study the advertising discourse, both linguistically and visually, since advertisements fall into the category of multimodal texts. Through the critical analysis of discourse in the dialogues of four tv commercials we aim to showcase the male paradigm promoted through them attributing particular stereotypical roles to men. Additionally, as texts of persuasion, advertisements constitute subject matter also in the school setting, without, however, putting emphasis on the deeper meanings projected through them during the learning process. On the contrary, teaching is limited to the ways advertisements use in order to persuade consumers about the advantages of the products often in a covert way. It is for this reason that several recommendations on teachers’ utilization of the advertising texts in question are being given through the model of Multiliteracies. Indeed, we seek to put students in more substantive contact with the advertising discourse by working with and analysing real advertisements that strengthen their interest in an attempt for them to comprehend the way language and imagery promote and put into place views and stereotypes concerning the male gender. The ultimate goal is, of course, for the students to understand that the organization of these texts is nothing but intentional both as for its choices in lexicon and grammar and for their visual depiction, and constitute, on the contrary, manufactured constructs. In this way, the intention is for them to learn how to read between the lines, developing their critical thinking skills and therefore their critical literacy at the same time.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.