Κριτική ανάλυση επίκαιρων περιβαλλοντικών κειμένων και διδακτική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού

Critical analysis of contemporary environmental texts and their utilization in teaching the last grades of primary school within the framework of multiliteracies pedagogy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Χαζαρίδου, Παρασκευή | Chazaridou, Paraskevi
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Στάμου, Αναστασία | Σιπητάνος, Κωνσταντίνος
 9. κριτική ανάλυση λόγου, περιβαλλοντολογικός λόγος, ειδησεογραφικός λόγος, μοντέλο των πολυγραμματισμών, κριτικός γραμματισμος, κριτική γλωσσική επίγνωση, γραμματική της οπτικής σύνθεσης, ιδεολογική πλαισίωση, νέες τεχνολογίες, Τ.Π.Ε
 10. 5
 11. 23
 12. 12
 13. 1 Σχήμα
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικής εφαρμογής σύμφωνα με το Μοντέλο των Πολυγραμματισμών (Kalantzis & Cope, 2001) στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού με την παράλληλη χρήση νέων τεχνολογιών. Για την εφαρμογή αυτή αξιοποιήθηκαν δύο πολυτροπικά άρθρα από έγκυρες διαδικτυακές πηγές, τα οποία αφορούσαν την μεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές Χαλκιδικής. Το πρώτο άρθρο, πλούσιο σε περιβαλλοντολογικό λόγο, τάσσεται κατά των εξορύξεων σε αντίθεση με το δεύτερο στο οποίο παρουσιάζεται το έργο ως εξαιρετικά επωφελές. Στη διδακτική εφαρμογή εντάχθηκε ακόμη και η επεξεργασία αφίσας για τον εμπλουτισμό της με μία τρίτη οπτική της πραγματικότητας, όπως αυτή κατασκευάζεται σε ένα άλλου είδους πολυτροπικό μέσο. Για την ανάλυση των άρθρων, αξιοποιήθηκε η ΣΛΓ του Halliday (Λύκου, 2000), για την ανίχνευση του ιδεολογικού τους υπόβαθρου, η ανάλυση του Fairclough (2015) στο μακροεπίπεδο, ενώ για την ανάλυση των εικόνων και της αφίσας η Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού των Kress & van Leeuwen (Παπαδημητρίου, 2010). Σκοπός της εργασίας ήταν αφενός η εξοικείωση των μαθητών/τριων με πολυτροπικά κείμενα, καθώς η ουσιαστική επαφή τους με αυτά είναι εξαιρετικά περιορισμένη στο Δημοτικό σχολείο, και αφετέρου, μέσα από τη συνακόλουθη γλωσσική και οπτική επεξεργασία, να αποκτήσουν κριτική γλωσσική επίγνωση κατανοώντας τον ρόλο της γλώσσας και της εικονιστικής πλαισίωσης στην κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας. Ακόμη, επιδιώχθηκε μέσα από τον εντοπισμό διαφόρων γλωσσικών πρακτικών, τα μαθητικά υποκείμενα να αντιληφθούν την ιδεολογική πλαισίωση του ειδησεογραφικού λόγου και να αποκτήσουν “γλωσσικές” αντιστάσεις (Π.Σ, 2011: 25). Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας καταλαμβάνει το ερευνητικό κομμάτι, καθώς πρόκειται για μια αναλυτική διδακτική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη το γνωστικό και ψυχοκινητικό υπόβαθρο των μαθητών αυτής της ηλικίας. Η ιδιαιτερότητάς της έγκειται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στο περιβάλλον της τηλεκπαίδευσης, καθώς τα σχολεία ήταν κλειστά για λόγους πρόληψης του ιού Covid 19. Για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκαν αρκετά ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία φύλλων εργασίας και ψηφιακών παιχνιδιών, εμπλέκοντας τους μαθητές/τριες στην χρήση των Τ.Π.Ε.
  • In this dissertation, a design and implementation of teaching application according to the Model of Multiliteracies was attempted in the last grades of Primary School with the parallel use of new technologies. For this application, two multimodal articles from reliable online resources about mining activity in Skouries of Chalkidiki were utilized. The first article, which is full of environmental discourse, is against mining, in contrast to the second one, where this project is presented as extremely beneficial. In the teaching application, the processing of a poster was also integrated for its enrichment with a third aspect of reality, the one that is structured in another kind of multimodal medium. For the analysis of the articles, Halliday’s Functional Grammar (Lykou, 2000) was utilized for the detection of their ideological background. Fairclough’s analysis (2015) was also used for the macrolevel and Kress & van Leeuwen’s Grammar of Visual Design (Papadimitriou, 2010) was used for the analysis of the images and the poster. The aim of this dissertation is, on the one hand, the student’s familiarization with multimodal texts and their profound exposure to them, which is highly limited in the primary school, and, on the other hand, after the concomitant linguistic and optical processing, the students to acquire a critical linguistic awareness by comprehending the role of the language and figural framing in the structure of social reality. Through the detection of different linguistic practices, students were also attempted to perceive the ideological framing of news discourse and acquire “linguistic” resistances (P.S., 2011: 25). This dissertation mostly deals with research since it is an analytical teaching approach taking into consideration the cognitive and psychomotor background of students of this age. The distinctiveness of this dissertation lies in the fact that it was designed in such a way that it can be applied in the environment of distance learning since schools were closed as a measure of prevention against the Covid 19 virus. For this reason, many digital instruments for the creation of task sheets and digital games were utilized, implicating students in the use of ICT.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.