«Θηλυκά επαγγελματικά και ιδεολογίες του φύλου: Μια κοινωνιογλωσσολογική μελέτη»

«Feminine occupational terms and gender ideologies: A sociolinguistic study» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αδαλογλου, Αντώνιος
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 20 Μαρτίου 2021 [2021-03-20]
 5. Ελληνικά
 6. 228
 7. Αλβανούδη , Αγγελική
 8. Γεωργαλίδου, Μαριάνθη | Κανάκης, Κωνσταντίνος
 9. γένος | φυλο | Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας | γλωσσικός σεξισμός | γλωσσικές στάσεις | Κριτική Ανάλυση Λόγου
 10. 2
 11. 160
 12. 68
 13. Περιέχει: 15 πίνακες, 1 σχεδιάγραμμα και 14 εικόνες
 14. Γούτσος, Δ. (2013). Γλώσσα και Επικοινωνία. Στο Γ.Ι. Ξυδόπουλος, Ε. Αναγνωστοπούλου, Δ. Γούτσος, Σ. Χατζησαββίδης & Β. Τσάκωνα (Επιμ.), Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση: Εγχειρίδιο Μελέτης (σσ. 165-276). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον ρόλο της γραμματικής στην έμφυλη διάκριση των προσώπων και τις ιδεολογικές της προεκτάσεις εστιάζοντας στην περίπτωση των θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών. Λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες που μελετούν διαχρονικά τη σχέση γλώσσας – φύλου, τον καθορισμό του γένους στην κοινή νεοελληνική, την περίπτωση της ελληνικής κοινωνικής διγλωσσίας (καθαρεύουσα – δημοτική), τη γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους και την κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση των θηλυκών επιθημάτων συνάγεται το συμπέρασμα πως τα ουσιαστικά κοινού γένους κάθε φόρα που χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε περικείμενο αποτελούν, σε πραγματολογικό επίπεδο, ενδείκτες ταυτότητας που προσδίδουν κύρος ενώ οι παράλληλοι θηλυκοί τύποι είναι φορτισμένοι με εξωγλωσσικές συνδηλώσεις υποτίμησης. Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία εξετάζει αν οι παραπάνω γλωσσικές σεξιστικές τάσεις ισχύουν στις μέρες μας. Τα δεδομένα που αναλύονται προέρχονται από Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας τα οποία μελετώνται μέσω της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και από ερωτηματολόγια που εξετάζουν τις γλωσσικές στάσεις είκοσι γυναικών. Διαπιστώνεται ότι οι παράλληλοι θηλυκοί τύποι, εξαιτίας της κυρίαρχης ιδεολογίας είτε φέρουν σεξουαλικές συνδηλώσεις είτε είναι σημαδεμένοι εξαιτίας της χιουμοριστικής ή ειρωνικής χρήσης τους, γεγονός που προξενεί αφενός την αρνητική στάση των ομιλητριών και αφετέρου την κατίσχυση των επαγγελματικών ουσιαστικών κοινού γένους.
  • This paper aims to discuss the role of grammar in gender discrimination among people and its ideological extensions, focusing on feminine occupational terms. Taking into consideration the ongoing studies which examine the relation between gender and language diachronically, grammatical gender in Standard Modern Greek, the case of Greek diglossia (Katharevousa vs. Demotic), the generic use of the masculine and the sociolinguistic approach of feminine suffixes, we conclude that nouns of common gender when used in any context index identity and convey prestige, whereas the equivalent feminine nouns carry extralinguistic connotations of devaluation. In this framework the present study examines if the aforementioned sexist tendencies still exist today. The data analysed come from popular culture texts and are studied via Critical Discourse Analysis and from a questionnaire that examines the language attitudes of twenty women. It is shown that the equivalent feminine nouns, due to the dominant ideology either carry sexual connotations or are used in a sarcastic or ironic way, which evokes the negative attitude of speakers and the prevalence of occupational terms of common gender.
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές