Κριτική ανάλυση λόγου σε ειδησεογραφικά κείμενα των γλωσσικών εγχειριδίων της ΣΤ΄ δημοτικού και σχεδιασμός προγράμματος κριτικού γραμματισμού

Critical discourse analysis in journal’s discourse texts of the language textbooks of the 6th grade of the Greek Elementary School and design of a critical literacy program (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κοτσώνη, Ελένη
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Καραχάλιου, Ράνια
 8. Ιντζίδης, Ευάγγελος | Στάμου, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | ειδησεογραφικός λόγος | Συστημική Λειτουργική Γραμματική | Οπτική Σημειωτική | Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών | μοντέλο πολυγραμματισμών
 10. 17
 11. 0
 12. Περιέχει: Πίνακες, εικόνες
  • Η επαφή των μαθητών/τριών με διαφορετικά είδη λόγου αποτελεί προτεραιότητα της σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας. Ο λόγος των μέσων μαζικής κουλτούρας και ειδικά ο ειδησεογραφικός λόγος είναι ένα είδος λόγου που συναντούν οι μαθητές/τριες στην καθημερινότητά τους. Τα κείμενα αποτελούν ιδεολογικές κατασκευές των δημιουργών τους, καθώς αποτελούν έκφραση συγκεκριμένων αξιών και αρχών μέσα από, γλωσσικές και μη, επιλογές. Στόχος του κριτικού γραμματισμού και της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου είναι να καταστούν οι μαθητές/τριες κριτικοί αναγνώστες/στριες απέναντι στο περιεχόμενο των διαφόρων κειμένων (Μιχάλης, 2014: 2-3). Τα κείμενα ειδησεογραφικού λόγου αποτελούν εξαιρετική επιλογή για διδακτική αξιοποίηση στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία στόχος είναι να παρουσιαστούν τρόποι διδακτικής αξιοποίησης των κειμένων της ειδησεογραφίας. Αξιοποιώντας τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday και την Οπτική Σημειωτική των Van Leewen και Kress πραγματοποιώ γλωσσική και πολυτροπική ανάλυση τριών δημοσιευμάτων από τα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ δημοτικού, ενώ παρουσιάζεται διδακτική πρόταση με βάση το μοντέλο των Πολυγραμματισμών. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές/τριες τις αρχές και τις αξίες από τις οποίες διαμορφώνονται τα κείμενα και να αναγνωρίζουν ότι η πραγματικότητα που παρουσιάζεται σε αυτά είναι ένα ιδεολογικό οικοδόμημα.
  • The contact of students with different types of speech is a priority in contemporary teaching. The mass media speech and especially journal discourse is a kind of speech that students encounter in their daily lives. The texts are ideological constructions of their creators, as they are an expression of specific values and principles through, linguistic and non-linguistic, choices. The aim of critical literacy and Critical Discourse Analysis is to make students critical readers of the content of the various texts (Michalis, 2014: 2-3). Journal texts are an excellent choice for didactic use in the context of the language course. For this reason, in the present work, the aim is to present ways of didactic utilization of news texts. Utilizing Halliday' s Systemic Functional Theory of language and Van Leeuwen and Kress's Visual Semiotics, a linguistic and multimodal analysis of three publications from the textbooks of the Greek Elementary School is attempted, while a didactic proposal based on the Multilitteracies model is presented. The ultimate goal of the work is for the students to recognize the principles and values based on which the texts are formed and to recognize that the reality presented in them is an ideological edifice.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.