Κριτική Ανάλυση Λόγου και κριτικός γραμματισμός στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε' τάξης

Critical Analysis of Speech and critical literacy in Elementary School: Designing educational interventions in Social and Political Education of the 5th grade (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Καραγιάννη, Ζωή
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 21 Μαρτίου 2021 [2021-03-21]
 5. Ελληνικά
 6. 175
 7. Ιντζίδης, Ευάγγελος
 8. Οικονομάκου, Μαριάνθη | Στάμου, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | κριτικός γραμματισμός | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή | Πολυγραμματισμοί | Συστημική Λειτουργική Γραμματική | γραμματική του Σχεδίου | ιδιότητα του πολίτη | Critical Analysis of Speech | critical literacy | Social and Political Education | Multiliteracies | Systemic Functional Grammar | grammar of design | quality of a citizen
 10. 4
 11. 27
 12. 14
 13. Περιέχει : πίνακες, εικόνες
  • Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αντικείμενο προβληματισμού και ερευνητικό ερώτημα αποτελεί το αν το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού είναι και μάθημα κριτικού γραμματισμού. Σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση χρησιμοποιώντας ως εργαλεία την Κριτική Ανάλυση Λόγου και την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών. Στη διαδικασία δόμησης των ερωτήσεων και των δραστηριοτήτων σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισαν η Συστημική Λειτουργική Γραμματική και η γραμματική του Σχεδίου. Η επεξεργασία και ο ερευνητικός σχολιασμός των απαντήσεων που δόθηκαν από τις μαθήτριες και τους μαθητές σε καθένα από τα τέσσερα στάδια, στα οποία διαρθρώθηκε η παρέμβαση, οδήγησαν στην απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος. Κατέστη σαφές ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής με τη βοήθεια της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και του μοντέλου των Πολυγραμματισμών καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό την κριτική σκέψη και στάση των συμμετεχόντων, άρα τον κριτικό γραμματισμό τους και συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία τους ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη, όπως αυτή περιγράφεται στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Μαΐου 2018.
  • The main argument of the present study and its research question is whether the module of Social and Political Education of the 5th grade of Elementary school is also a module of critical literacy. The used method of design and realisation of the study utilised educational intervention through the tools of Critical Analysis of Speech and the Pedagogy of Multiliteracy. Systemic Functional Grammar and the grammar of design played a vital role during the formulation process of the questions and the respective activities. The processing as well as the research commentary of the answers given by the students on all four stages, in which the intervention was structured, led to the answer of the research question. It was rendered clear that this particular educational intervention regarding the cognitive subject of Social and Political Education, alongside the aid given by using Critical Analysis of Speech and the Model of Multiliteracy, significantly cultivated critical thinking and attitude on behalf of the participants, thus their critical literacy, and greatly contributed to their preparation in acquiring the quality of a citizen, as the latter is described in the recommendation of the Council of the European Union on the 22nd of May 2018.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.