Η κινητική αναπηρία στα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Κριτική ανάλυση λόγου και παιδαγωγική αξιοποίησή της στο πλαίσιο του Κριτικού γραμματισμού.

Motor disability in mass culture texts. Critical discourse analysis and its pedagogical utilization in the context of critical literacy. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αναδιώτη, Αθηνά
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 26 Φεβρουαρίου 2022 [2022-02-26]
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Σιπητάνος, Κωνσταντίνος
 8. Σιπητάνος, Κωνσταντίνος | Ιντζίδης, Ευάγγελος
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | διαφημιστικός λόγος | μοντέλο Πολυγραμματισμών | αναπηρία | Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας | πολυτροπικά κείμενα
 10. 5
 11. 33
 12. 16
 13. 3
  • Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του διαφημιστικού λόγου για την αναπηρία, ενώ στο επίκεντρο τίθεται η κινητική αναπηρία, καθώς το ζήτημα αυτό υποβαθμίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Γι’ αυτό δομείται μια πρόταση διδακτικού σεναρίου κριτικού γραμματισμού βασισμένη σε κείμενα μαζικής κουλτούρας, προκειμένου να γίνει διακριτή και να αναδειχτεί η κατασκευαστικότητα των ταυτοτήτων και όψεων μιας κοινωνικής πραγματικότητας. Τα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας αποτελούν προσφιλές έδαφος μια και εντάσσονται στη καθημερινότητα των παιδιών και μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα, έτσι ακριβώς όπως έχει διαμορφωθεί με την επικράτηση των νέων τεχνολογιών, την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου και τη συνεχή εμφάνιση πολυτροπικών κειμένων. Όσον αφορά το θέμα της αναπηρίας έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης αρκετών μελετητών γεγονός που αποκαλύπτει τις δυσκολίες που υπάρχουν ως προς το να ορίσουμε τον συγκεκριμένο όρο όπως επίσης και τα εμπόδια που συναντούμε για την τοποθέτηση μας με βάση τα δύο κυρίαρχα μοντέλα, το ιατρικό και το κοινωνικό. Παρόλα αυτά τα θέματα της αναπηρίας δεν έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενα μελέτης του κριτικού γραμματισμού. Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες να προβούν σε μια κριτική ανάλυση, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η κινητική αναπηρία στα ΚΜΚ και ιδιαίτερα στις διαφημίσεις και το πώς αναπαράγονται κυρίαρχες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα ανάπηρα άτομα με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Η επαφή, η μελέτη, η επεξεργασία και η ανάλυση διαφημιστικών κειμένων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε να διακρίνουν οι μαθητές/τριες τα γλωσσικά στοιχεία αλλά και άλλους σημειωτικούς πόρους μέσω των οποίων προωθούνται ιδεολογίες, καλλιεργούνται στερεότυπα, διαμορφώνονται συγκεκριμένες ταυτότητες αλλά και μια συγκεκριμένη όψη της κοινωνικής πραγματικότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο επιλέχθηκαν τρεις διαφημίσεις που αποτυπώνουν την κινητική αναπηρία, η ανάλυση των οποίων στηρίχτηκε στην Κριτική Ανάλυση Λόγου του Fairclough, στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday και στην Οπτική Γραμματική των Kress & van Leeuwen. Με βάση αυτήν την ανάλυση προτείνεται, λοιπόν, μια διδακτική πρόταση που λαμβάνει υπόψη το μοντέλο των Πολυγραμματισμών και έχει ως στόχο την κριτική επίγνωση των μαθητών/τριων απέναντι στην κινητική αναπηρία μέσα από τη συνειδητοποίηση των τρόπων κατασκευής κοινωνικών ανισοτήτων στον διαφημιστικό λόγο με σκοπό την άρση εδραιωμένων στερεοτυπικών στάσεων.
  • The aim of this thesis is the analysis of advertising speech about disability, while the focus is on motor disability, as this issue is underrated by the Curriculum. For this reason a didactic critical literacy scenario is suggested based on mass culture texts, so that the constructiveness of identities and aspects of social reality can be distinguished and emphasized. Mass culture texts constitute a breeding ground as they are integrated into children’s daily routine and can be utilized pedagogically taking contemporary reality into consideration just the way it has been formed with the prevalence of new technologies, the extensive use of the internet and the coustant display of polytropic texts. As for the issue of disability, it has been several experts’ subject of research and study, which reveals the difficulties that exist in defining the specific term, as well as the obstacles we encounter for our position based on the two dominant models: the medical and the social. However, the issues of disability haven’t been the subject of critical literacy research to a great extent. It is essential that the students proceed to a critical analysis, so that they are in a position to percelve the way motor disability is presented in mass culture texts and especially in advertisements and how dominant stereotypical perceptions about disabled people are recreated with the aim of developing critical linguistic awareness. The contact, study, process and analysis of advertising texts play an important role so that students can distinguish the linguistic features as well as other semeiotic resources through which ideologies are promoted, stereotypes are defined, specific identities are formed, as well as a specific aspect of social reality. For this reason, three advertisements which reflect motor disability were chosen whose analysis was based on Critical Analysis of speech of Fairclough, Halliday’ s Functional Grammar and Kress & Van Leeuwen’ s the Grammar of visual design. Based on this analysis, a didactic proposal which takes the Multiliteracies model into account and aims at students’ critical awareness of motor disability via the realization of the ways social unequalities in advertising speech are established with the view to breaking down rooted stereotypical attitudes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.