Αναπαραστάσεις του διαφορετικού Άλλου σε Σύγχρονα Κειμενικά Περιβάλλοντα στο Πλαίσιο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου: Διδακτικές Προτάσεις

Representations of the Different Other in Contemporary Textual Environments in the Context of Critical Discourse Analysis: Didactic Suggestions (english)

 1. MSc thesis
 2. Ηλιάδου, Μαρία
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 July 2021 [2021-07-31]
 5. Ελληνικά
 6. 253
 7. Οικονομάκου, Μαριάνθη
 8. Ιντζίδης , Βαγγέλης | Στάμου, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | Critical Discourse Analysis | Ξενοφοβικός και ρατσιστικός λόγος | Xenophobic and Racist Discourse | Λόγος μαζικής κουλτούρας | Mass Culture Discourse.   | Πολυγραμματισμοί | Multilingualism
 10. 2
 11. 122
 12. 30
 13. Περιέχει: πολυτροπικά κείμενα (σκίτσα), εικόνα, απομαγνητοφωνημένα κείμενα, φύλλα εργασίας.
 14. Λαζαρίδης. Χ. (2019). Η αναπαράσταση του πρόσφυγα στα ελληνικά και βρετανικά ΜΜΕ: Η υπόθεση της Ειδομένης. (Διπλωματική Εργασία). Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Οι συνθήκες οικονομικής κρίσης που επικρατούν στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία έχουν εντείνει τα φαινόμενα ξενοφοβικού και ρατσιστικού λόγου είτε άμεσα είτε συγκαλυμμένα. Ο τρόπος που παρουσιάζεται ο άλλος συχνά οδηγούν στην κατασκευή μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας. Οι σημερινές μετα-νεωτερικές κοινωνίες είναι σε μεγάλο βαθμό κειμενικά διαμεσολαβημένες, εφόσον μαθαίνουμε νέα για τον κόσμο μέσω των ΜΜΕ και καλούμαστε να τοποθετηθούμε απέναντι σε ταυτότητες που τα κείμενα μαζικής κουλτούρας κατασκευάζουν. Στη βάση των πολλαπλών και αντιτιθέμενων κατασκευών της κοινωνικής πραγματικότητας σημασία έχει όχι μόνο τι λέγεται αλλά και πώς λέγεται. Για αυτούς τους λόγους, στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η κριτική ανάλυση λόγου δύο επίκαιρων κειμένων που προβάλλουν ρατσιστικά στερεότυπα με μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Halliday. Στον αντίποδα, μέσα από άλλα δύο κείμενα που αντιπαρατίθενται στα πρώτα έγινε προσπάθεια, μέσω κοινωνιογλωσσικής ανάλυσης, για αποδόμηση ανάλογων στερεοτύπων. Τα κείμενα που επιλέχτηκαν υπηρετούν διαφορετικά κειμενικά είδη, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων κειμενικών περιβαλλόντων. Επιπλέον, ως απώτερος στόχος της εργασίας τέθηκε η συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών/τριών πως η αντίληψή μας, γενικά, για την κοινωνική πραγματικότητα διαμορφώνεται από την ιδεολογική κατεύθυνση των δημιουργών των κειμένων και, ειδικότερα, πως η στάση μας και οι αντιλήψεις μας για την προσφυγιά και τη μετανάστευση επηρεάζονται από τις θετικές ή αρνητικές αξιολογήσεις του δημόσιου λόγου. Η επεξεργασία τέτοιων κειμένων με τη βοήθεια του Κριτικού Γραμματισμού μπορεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/ριες να αντιληφθούν τους γλωσσικούς μηχανισμούς και άλλους σημειωτικούς πόρους μέσω των οποίων τα κείμενα αναπαριστούν και προβάλλουν συγκεκριμένες όψεις της πραγματικότητας λόγω της διαμεσολάβησης της ιδεολογικής φόρτισης του δημιουργού τους. Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού στην εργασία περιλαμβάνεται συγκεκριμένη διδακτική πρόταση στην οποία αξιοποιείται το Μοντέλο των Πολυγραμματισμών. Λέξεις – κλειδιά: Κριτική Ανάλυση Λόγου, ξενοφοβικός και ρατσιστικός λόγος, Πολυτροπικά κείμενα, Κριτικός Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί, Συστημική Λειτουργική Γραμματική, Λόγος Μαζικής Κουλτούρας.
  • The economic crisis that prevails in our country in the last decade has intensified the phenomena of xenophobic and racist discourse, either overtly or covertly. The way the other is presented often leads to the construction of a specific social reality. Today's post-modern societies are largely text-mediated, as we are informed about the world through the media and are challenged to confront identities constructed by mass culture texts. At the base of plenty and opposing constructs of social reality, the way information is presented as well as the actual context are equally important. On these grounds, this thesis attempts the critical analysis of the discourse of two current texts that portray racist stereotypes with Halliday's Systemic Functional Grammar used as a methodological analysis tool. On the other side, an attempt was made, through two other texts that oppose the former, using sociolinguistic analysis, to deconstruct similar stereotypes. The selected texts serve different text types, in order to meet the needs of the modern textual environments. In addition, the ultimate goal of the thesis was raising students’awareness of the fact that our perception of social reality is generally shaped by the ideological direction of the creators of the texts and, in particular, that our attitude and perceptions of asylum seeking and immigration are affected by positive or negative public speech assessments. Editing such texts with the help of Critical Literacy can help students understand the linguistic mechanisms and other semiotic resources through which the texts represent and project specific aspects of reality due to the mediation of the ideological charge of their creator. To meet this goal, this thesis includes a specific didactic proposal in which the Multiliteracies Model is utilized. Keywords: Critical Discourse Analysis, Xenophobic and Racist Discourse, Multimodal Texts, Critical Literacy, Multilingualism, Systemic Functional Grammar, Mass Culture Discourse.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές