Αναπαράσταση των έμφυλων στερεοτύπων στον διαφημιστικό λόγο με βάση την Κριτική Ανάλυση Λόγου και διδακτική παρέμβαση κριτικού γραμματισμού σε μαθητές Δημοτικού

Gender stereotypes in advertising discourse based on Critical discourse Analysis and intervention of critical literacy in primary school students (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τουμπουλίδου, Αγγελική
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 01 Αυγούστου 2021 [2021-08-01]
 5. Ελληνικά
 6. 68
 7. Σιπητάνος , Κωνσταντίνος
 8. Οικονομάκου, Μαριάνθη | Στάμου, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | Πολυγραμματισμοί | διαφημιστικός λόγος | έμφυλα στερεότυπα
 10. 2
 11. 25
 12. 3
 13. 4 εικόνες
 14. Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση. Στο Γ. Ι. Ξυδόπουλος (επιμ.) Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση/ Γούτσος, Διονύσης (2013).
  • Ο διαφημιστικός λόγος ο οποίος κατακλύζει όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων έχοντας ευρεία απεύθυνση σε όλες τις ηλικίες, παρουσιάζει διττή λειτουργία καθώς αποτελεί ένα μέσο προώθησης προϊόντων και παράλληλα ένα μέσο προβολής κοινωνικών σχέσεων και ταυτοτήτων. Η έρευνα αυτή εστιάζει στον τρόπο που οι μαθητές κατανοούν, αποδέχονται και αναπαράγουν τα έμφυλα στερεότυπα που προβάλλονται στον διαφημιστικό λόγο. Επιχειρείται η ανάλυση των στερεοτύπων που κατασκευάζονται, η αναζήτηση του τρόπου που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις έμφυλες κυρίαρχες εικόνες και η αποδόμηση αυτών. Τα διαφημιστικά μηνύματα , τα οποία αναλύονται σύμφωνα με την Κριτική Ανάλυση Λόγου, επιλέγονται από τους ίδιους τους μαθητές και χρησιμοποιούνται σε όλη την έρευνα. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματώνεται ως διδακτική παρέμβαση υπό το πρίσμα της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου επιχειρεί να αναδείξει ,αφενός, την σημασία της εισαγωγής των πολυτροπικών κειμένων στην εκπαίδευση μέσω της ένταξης της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, και ,αφετέρου, την εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη μάθηση, την ενσωμάτωση των προσωπικών τους εμπειριών και ενδιαφερόντων με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους. Στο τελευταίο στάδιο των Πολυγραμματισμών, στην μετασχηματισμένη πρακτική δύναται να αποτυπωθεί η αποτελεσματικότητα της έρευνας ως απόρροια της αλλαγής της στάσης των μαθητών απέναντι στα έμφυλα στερεότυπα και της κριτικής συνειδητοποίησης για τον ιδεολογικό χαρακτήρα της γλώσσας. Τέλος, στην εργασία αναδεικνύεται η επιρροή που άσκησαν οι συνθήκες της εξ αποστάσεως έρευνας κάτω από τις οποίες διεξήχθη η διδακτική παρέμβαση.
  • The advertising discourse, which has overwhelmed the majority of the social activities, having a wide range of addresses tof all ages, has a dual function, as it is a mean of promoting products and at the same time a mean of promoting social relations and identities. This research is pointing out the way students understand, accept and reproduce the gender stereotypes which are displayed by the advertising discourse. An attempt is made in order to analyze the stereotypes that are constructed, to search for the way with which children perceive gender-dominant images and with the purpose of deconstructing them. The advertising messages, which are analyzed according to the Critical Discource Analysis, are selected by the students themselves and are used throughout the research. Specifically, the research is carried out as a didactic intervention in the light of Pedagogy of Multiltieracies. The choice of this method tries to highlight, on the one hand, the importance of introducing multimodal texts in education through the integration of cultural and linguistic diversity, and on the other hand, the involvement of students themselves in learning and the integration of their personal experiences and interests in order to participate and be active. In the last stage of Multiliteracies, in the transformed practice, the effectiveness of the research can be captured as a consequence of the change of the students’ attitude towards gender stereotypes and the critical awareness of the ideological character of language. Finally, the assignment shows the influence which was exerted by the conditions of the distance of research under which the didactic intervention took place.
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές