Ο κριτικός γραμματισμός στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Λύκειο: σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Critical literacy in the teaching of ancient Greek language in high school: designing and implementing educational interventions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσαρούμη, Σοφία
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 Ιουλίου 2021 [2021-07-31]
 5. Ελληνικά
 6. 256
 7. Ιντζίδης, Ευάγγελος
 8. Ποταμιάς, Γεώργιος
 9. διδασκαλία αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας | πολυγραμματισμοί | κριτικός γραμματισμός | συστημική λειτουργική γραμματική
 10. 2
 11. 29
 12. 5
 13. Περιέχει πίνακες και φωτογραφίες.
  • Στην παρούσα εργασία προτείνεται η εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων υπό το πρίσμα του Κριτικού Γραμματισμού στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α’ Λυκείου. Οι αρχές και οι στόχοι του ΠΣ τίθενται στη βάση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και επιχειρείται η επέκταση και η αναμόρφωσή τους με κύρια κατεύθυνση, πέραν της αρχαιογνωσίας, τη μετατροπή της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών σε ένα σύγχρονο ελκυστικό μάθημα Κριτικού Γραμματισμού. Αξιοποιώντας τα εργαλεία της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday και την Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών οργανώνονται διδακτικές παρεμβάσεις που έχουν διττό σκοπό. Αφενός επιδιώκουν την προβολή της μη ουδετερότητας του περιεχομένου ενός κειμένου και τη συνειδητοποίηση της οπτικής γωνίας, των σχέσεων εξουσίας και των θεωρήσεων της πραγματικότητας που προωθούνται μέσω αυτού. Αφετέρου αποσκοπούν στην κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και τη μετατροπή τους σε σύγχρονους δημοκρατικούς πολίτες. Οι αρχές, οι αξίες και τα μηνύματα που φέρουν τα αρχαία κείμενα αποτελούν τη βάση για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδακτικής πρότασης προκύπτει ότι η εφαρμογή των πρακτικών του Κριτικού Γραμματισμού στα Αρχαία Ελληνικά αποβαίνει ωφέλιμη σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία του μαθήματος η στάση των μαθητών άλλαξε άρδην, τόσο ως προς την επαφή και τη σχέση τους με το κείμενο, όσο και ως προς το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρείται εύλογο το συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδασκαλίας του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα του Κριτικού Γραμματισμού πρέπει να αποτελέσει κεντρικό στόχο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα και των μελλοντικών Προγραμμάτων Σπουδών.
  • In the present paper, we propose the implementation of teaching interventions in the light of Critical Literacy in the course of Ancient Greek in the first grade of high school. The principles and objectives of the MA are placed at the basis of the educational design and an attempt is made to extend and reform them, with the main direction, beyond the knowledge of antiquity, being the transformation of the teaching of Ancient Greek into a modern attractive course of Critical Literacy. Utilizing the tools of Halliday's Systemic Functional Grammar and the Pedagogy of Multiliteracies, teaching interventions are organized with a dual purpose. On the one hand, they seek to highlight the non-neutrality of the content of a text and to raise awareness of the point of view, power relations and considerations of reality promoted through it. On the other hand, they aim at the social empowerment of students and their transformation into modern democratic citizens. The principles, values and messages contained in ancient texts form the basis for achieving these aims. The evaluation of the results of the teaching proposal shows that the application of the practices of Critical Literacy in Ancient Greek is beneficial on a cognitive and pedagogical level. Compared to the traditional teaching of the course, the attitude of the students changed radically both in terms of their contact and relationship with the text and in terms of their interest and participation in the educational process. It is considered reasonable to conclude that the design and implementation of teaching the course in the spirit of Critical Literacy should be a central objective of teachers teaching the course and of future Curricula.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.