Ο κορονοϊός στην πορεία του χρόνου υπό τον πρίσμα ποικίλων πρωταγωνιστών: Κριτική Ανάλυση Λόγου

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΣΤΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 July 2021 [2021-07-31]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Ανδρουλάκης , Γεώργιος
 8. Κριτική Ανάλυση Λόγου | Critical Discourse Analysis | Συστημική Λειτουργική Γραμματική | Systematic Functional Grammar | Γραμματική του οπτικού σχεδιασμού | Grammar and visual design | Δημοσιογραφικός λόγος | Journalism | Κορονοϊός | Covid-19
 9. 4
 10. 17
 11. 16
 12. πίνακες
  • Ο λόγος των μέσων μαζικής ενημέρωσης διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης των πολιτών της κοινωνίας. Πρόκειται για ένα λόγο δημόσιο και ιδεολογικά φορτισμένο, ο οποίος έρχεται να εξυπηρετήσει τους σκοπούς εκείνων που τον έχουν υπό τον έλεγχό τους. Η ίδια πρακτική ακολουθείται για ποικίλα θέματα που αφορούν το κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν επιλεγμένα αποσπάσματα τηλεοπτικών ενημερώσεων, τα οποία προσεγγίζουν το θέμα των μέτρων που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία εκδηλώθηκε τον Μάρτιο του 2020. Μέσω του τρισδιάστατου μοντέλου της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ), όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Norman Fairclough, και του μοντέλου της Γραμματικής του Οπτικού Σχεδιασμού των Kress και Van Leeuwen, επιχειρείται μία εκτεταμένη ανάλυση των τηλεοπτικών αυτών αποσπασμάτων, με σκοπό την ανάδειξη του δημοσιογραφικού λόγο ως μίας μορφής κοινωνικής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η γλωσσική και η οπτική τους ανάλυση, ώστε να αναδειχθεί η πραγματικότητα που συντίθεται και να αξιολογηθούν κριτικά οι συγκεκριμένες όψεις που προκρίνονται, λόγω των ιδεολογικών τους ερεισμάτων. Η κριτική ανάλυση των τηλεοπτικών αποσπασμάτων ανέδειξε πως οι λεξικογραμματικές επιλογές των ομιλητών και ο οπτικός σχεδιασμός οικοδομούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης αυτής της έκτακτης κατάστασης. Αυτή η προσέγγιση διαμορφώνεται από τη θεσμική ταυτότητα των ομιλητών και από τις εσωτερικές πολιτικές ή κοινωνικές πιέσεις, στις οποίες υποβάλλεται ο εκάστοτε ομιλητής. Έγκειται λοιπόν στην ευχέρεια του τηλεθεατή, εάν θα επιλέξει να υιοθετήσει μία κριτική στάση απέναντι στην ειδησεογραφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή όχι.
  • The discourse of media plays a vital role in shaping the citizens’ perception of society. It is a public, ideologically charged discourse, which comes to serve the purposes of those who have it under their control. The same practice is followed for a variety of issues concerning social agenda. In this context, selected excerpts from television updates were chosen, which approach the measures taken during the pandemic, occurred in March 2020. Through the 3D model of Critical Discourse Analysis, as presented by Norman Fairclough, and the model of the Grammar and Visual Design by Kress and Van Leeuwen, an extensive analysis of these television excerpts is attempted, with the aim of highlighting journalistic discourse as a form of social practice. More specifically, their linguistic and visual analysis is sought, in order to reveal the reality that is being composed and to critically evaluate the specific aspects that are preferred, due to their ideological foundations. The critical analysis of the television excerpts showed that the lexical and grammatical choices of the speakers and the visual design, build different ways of approaching this emergency. This approach is shaped by the institutional identity of the speakers and the internal political or social pressures to which the speaker is subjected. It is therefore up to the viewer to decide whether or not to adopt a critical attitude towards media journalism.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.