Η μεθοδολογία CLIL στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Διερεύνηση διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

CLIL methodology in the Greek educational system: an inquiry into the teaching competence and awareness of Primary and Secondary school teachers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κακαϊδής, Νικόλαος
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 Ιουλίου 2021 [2021-07-31]
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Κάντζου, Βασιλική
 8. Μαλιγκούδη , Χριστίνα | Ανδρουλάκης, Γεώργιος
 9. εκπαίδευση | education | διγλωσσία | bilingualism | μεθοδολογία CLIL | CLIL methodology | εκπαιδευτικός CLIL | CLIL teacher | διδακτική επάρκεια και ετοιμότητα εκπαιδευτικών | teaching competence and awareness
 10. 3
 11. 19
 12. 82
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες / σχήματα
  • Η Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ) αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση στα πλαίσια διδασκαλίας μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης. Ανταποκρινόμενη στις σύνθετες γλωσσικές απαιτήσεις που επιβάλλει πλέον σε μια τάξη το φαινόμενο της πολυγλωσσίας, προκρίνει την παράλληλη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας και του γνωστικού περιεχομένου στα πλαίσια ενός κανονικού ωρολογίου μαθήματος. Μολονότι ως μέθοδος κρίνεται ιδιαίτερα διαδεδομένη, στον ελλαδικό χώρο δεν εφαρμόζεται ακόμη συστηματικά. Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει με ποιοτικό τρόπο τις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσε να ενσωματωθεί και η συγκεκριμένη μέθοδος στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Γι’ αυτό το σκοπό, καταρτίστηκε ένα ερωτηματολόγιο και δόθηκε προς απάντηση με τη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης σε ένα ικανοποιητικό για τις επιδιώξεις της έρευνας δείγμα εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να το απαντήσουν 9 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, που προέρχονταν από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είχαν μια σχετική εμπειρία με τάξεις που φιλοξενούσαν μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο. Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες διερεύνησης πάνω στους οποίους στηρίχτηκαν τα ερωτήματα της συνέντευξης, η διδακτική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών πάνω στις αρχές της μεθόδου και οι διαθέσεις τους μπροστά σε μια ενδεχόμενη εφαρμογή της στην τάξη τους. Μετά την επιτέλεση της έρευνας, τα ποιοτικά δεδομένα κατέδειξαν πως το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν διαθέτει ικανοποιητική διδακτική επάρκεια και ετοιμότητα για να διδάξει βάσει της λογικής της μεθόδου, ενώ διιστάμενες είναι και οι απόψεις τους αναφορικά με τη θετική συνεισφορά της στα εκπαιδευτικά πράγματα. Συγκεντρωτικά, τα πορίσματα της έρευνας υπέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές μεταβολές στο κομμάτι της εκπαίδευσης, προκειμένου να ενσωματωθούν ορθά παρόμοιες προσεγγίσεις δίγλωσσου προσανατολισμού.
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an educational approach in the context of teaching a language as a second/foreign. Responding to the complex language requirements that the phenomenon of multilingualism now imposes on a classroom, the approach fosters a simultaneous teaching of the second/foreign language and the cognitive content in the context of a regular lesson. Although it is considered such a widespread method, it is not yet systematically applied in Greece. The primary goal of this thesis is to investigate through the qualitative method the conditions prevailing in the Greek educational system in order to determine whether this model could be integrated into the project of teaching Greek as a second language. For this purpose, a questionnaire was designed and was answered in the form of a semi-structured interview by a sample of teachers satisfied with the research objectives. More specifically, 9 active teachers from Primary and Secondary education who had a relevant experience with classes hosting students from different language backgrounds were asked to answer. Two main areas of inquiry emerged on which the interview questions were based, the teachers’ teaching competence and readiness on the method’s principles and their attitude towards the possibility of a systematic implementation in their classroom. After the completion of the research, the qualitative data demonstrated that the majority of the teaching staff does not have sufficient teaching competence and readiness to teach according to the method’s logic, while their views regarding its positive contribution in educational matters are also differing. Collectively, the research findings indicated the need for significant changes in the field of education so as to properly integrate similar bilingual-oriented approaches.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.