Κριτική ανάλυση του εκπαιδευτικού λόγου ενδεικτικών ενοτήτων του μαθήματος της Γλώσσας: Από την επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική προσέγγιση στον κριτικό γραμματισμό.

 1. MSc thesis
 2. Μαντζιώρη, Κανέλλα
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 05 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-05]
 5. Ελληνικά
 6. 156
 7. Ποταμιάς, Γεώργιος
 8. Καραχάλιου, Ράνια | Στάμου, Αναστασία
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου | Γλωσσοδιδακτικός Λόγος | Γλωσσική Διδασκαλία | Νεοελληνική Γλώσσα | Σχολικό Εγχειρίδιο | Κριτική Γλωσσική Επίγνωση
 10. 2
 11. 23
 12. 7
 13. 0
  • Θέμα της εργασίας είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου του Γλωσσοδιδακτικού Λόγου ενδεικτικών υπο-ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου. Επιχειρείται να συνδεθεί το μικροεπίπεδο του μακροκειμένου τους με το μακροεπίπεδο των κοινωνικοπολιτικών παραμέτρων που συνετέλεσαν στη συγκεκριμένη παραγωγή τους. Και μέσα από αυτή τη σύνδεση επιδιώκεται να αναδειχθεί αν ο Γλωσσοδιδακτικός Λόγος, που διαχέει τη Γλωσσική Διδασκαλία, συμβάλλει στην Κριτική Γλωσσική Επίγνωση των εγγράμματων ταυτοτήτων των μαθητών/-τριών και κατά συνέπεια στην αναπαραγωγή ή μεταβολή της υπάρχουσας ιδεολογίας εξουσίας. Το σημαντικότερο από τα συμπεράσματα της εργασίας είναι πως, αν και η συγγραφή του σχολικού εγχειριδίου συνέπεσε με την εμφάνιση και εξάπλωση του Γλωσσοδιδακτικού Λόγου του Κριτικού Γραμματισμού και των Πολυγραμματισμών, τελικά τα κελεύσματά τους δεν αξιοποιήθηκαν στην γλωσσική διδακτική πράξη. Οι εγγράμματες ταυτότητες των μαθητών/-τριών αδυνατούν να αντιληφθούν και να εξηγήσουν τη γλώσσα και κάθε σημειωτικό σύστημα ως κοινωνική πρακτική νοηματοδότησης του κόσμου πράγμα που σημαίνει πως δεν καλλιεργείται η Κριτική Γλωσσική Επίγνωση.
  • This thesis focuses on the Critical Discourse Analysis of Language-instructive Discourse in indicative sub-sections of the textbook in Modern Greek Language used in the first year of Secondary School. The author is attempting to connect the micro-level of their macrogenre with the macro-level of the sociopolitical context, which contributed to their form. Consequently, through this connection, it is attempted to distinguish the Language-instructive Discourse, dispersed throughout the Language Teaching, and whether it contributes to the Critical Language Awareness of the students’ literate identities and consequently to the reproduction or change of the existing prevailing ideology. The result of the greatest significance is that, despite the fact that the creation of the textbook coincided with the emergence and spread of Critical Literacy and Multiliteracies, their dictates have not been utilized in practice. The students’ literate identities are unable to comprehend and explain the language, as well as the semiotic systems, as a social practice of giving meaning to the world, which indicates the absence of Critical Language Awareness cultivation.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές