Ανίχνευση και ανάλυση των διαστάσεων των Νέων τεχνολογιών και της πολυτροπικότητας σε κείμενα της Γλώσσας του Δημοτικού σχολείου

 1. MSc thesis
 2. Μαυραγάνης, Βασίλειος
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 05 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-05]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Ποταμιάς, Γεώργιος
 8. Κριτικός Γραμματισμός; Critical Literacy; ΤΠΕ; ICT; πολυτροπικότητα; Multimodality; πολυγραμματισμός; Multiliteracy; κοινωνικοσημειωτική θεώρηση; Socio-Semiotic Theory
 9. 30
 10. 59
 11. πίνακες, εικόνες
  • Στην παρούσα εργασία, γίνεται ανάλυση των θεωριών του Κριτικού Γραμματισμού σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και την πολυτροπικότητα των κειμένων διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Μέσω της χρήσης της πολυτροπικής ανάλυσης διαπιστώθηκε η μεγάλη σημασία της ενσωμάτωσης της ανάπτυξης της δεξιότητας του κριτικού γραμματισμού των μαθητών μέσω της ανάλυσης της σχολικής διδακτέας ύλης από τις τάξεις του Δημοτικού, με στόχο την καλλιέργεια του πολυτροπικού εγραμματισμού τους. Κατόπιν αναλύθηκαν κείμενα από το βιβλίο του μαθητή του μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού σχολείου για την Α’ Δημοτικού (5η και 9η ενότητα) και την ΣΤ’ Δημοτικού (13η και 17η ενότητα) με μεθοδολογικό εργαλείο την ΚΑΛ και τον τρόπο έκφρασης (π.χ. την εικόνα ή το κείμενο) που ορίζεται από το κοινωνικό, το πολιτισμικό και το ψυχολογικό πλαίσιο του δημιουργού, το οποίο όμως θα πρέπει να αντιστοιχεί με αυτό του θεατή στις σχετικές κοινωνικές σημειωτικές πολυτροπικές προσεγγίσεις. Μετά την ανάλυση των κειμένων διαπιστώθηκε ότι γενικά υπάρχει μια τάση βελτίωσης των κειμένων από το παρελθόν (περίοδο πριν από το 2003), αλλά υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις όπως π.χ. υπάρχουν πολλά κατάλοιπα της παλαιάς σημειωτικής προσέγγισης που έδινε έμφαση στα στερεότυπα των φύλων. Ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μέσω της κοινωνικοσημειωτικής θεώρησης πολλές νέες δυνατότητες είναι εφικτές μέσα στα πλαίσια της πολυτροπικής διδασκαλίας, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, στην οποία - ως χώρα υποδοχής μεταναστών - πολιτισμικά ή γλωσσικά διαφορετικοί πληθυσμοί φιλοδοξούν στην εκμάθηση γραμματισμού θεωρώντας την μια αναγκαιότητα του 21ου αιώνα και αμφισβητώντας τους καθιερωμένους «κυρίαρχους» ή παραδοσιακούς γραμματισμούς.
  • Τhe theories of Critical Literacy regarding the Information and Communication Technology (ICT) and the multimodal theory of the teaching texts of Modern Greek Literature. Through the use of multimodal analysis, the great importance of integrating the development of students' critical literacy skills through the analysis of school curriculum by primary school classes emerged, aiming at their multimodal education. Then texts from the student's Language course Textbooks were analyzed in the language course at the Primary School for the 1st Grade (5th and 9th Book chapters) and the 6th Grade (13th and 17th Book chapters) according to the tool of discourse analysis and the way of expression defined (e.g. image or text) by the social, the cultural and psychological context of the creator, which, however, must correspond to that of the viewer in the relevant social semiotic polytropic approaches. Conclusions from the research were that there is generally a tendency to improve the texts in comp from the past (the period before 2003), but there are also some shortcomings, such as the many remnants of the old semiotic approach that emphasized on gender stereotypes. The researcher concluded that through the multimodal view many new possibilities are possible within the current educational policy, especially in countries such as Greece, which - being a host country for immigrants - culturally or linguistically different populations aspire to learning the literacies, considering it a necessity for the 21st century and challenging established "dominant" or traditional literacies.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.