Μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αιολικών πάρκων – Η περίπτωση της Ελλάδας και εφαρμογή της μεθόδου στα εν λειτουργία έργα

Quantitative methodology for the estimation of the environmental impact of wind farms – The case of Greece and application on the country’s operating units (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Λαζάρου, Γιάννης
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 199
 7. Γιάνναρου, Σοφία
 8. Γιάνναρου, Σοφία | Βατικιώτης, Λεωνίδας
 9. Μεθοδολογία | Ποσοτικοποίηση | Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Αιολικά πάρκα | Αιολική ενέργεια | Βιωσιμότητα
 10. 2
 11. 22
 12. 164
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχήματα, χάρτες
  • Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ για παραγωγή ηλεκτρισμού μηδενικού άνθρακα έως το 2050, η αιολική ενέργεια αναμένεται να συμβάλλει ένα σημαντικό ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας, αν όχι το μεγαλύτερο. Στο πλαίσιο αυτό, οι αιολικές εγκαταστάσεις αναμένεται να πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ήδη σημαντική ανάπτυξη και γενικά η αιολική ενέργεια θεωρείται μια «καθαρή» μορφή ενέργειας, Παρόλα αυτά, αν και σε μικρότερο βαθμό από άλλες πηγές, σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες και εν μέσω τοπικών αντιδράσεων ενδέχεται να μεγαλώσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα εγκαταστάσεων. Επιχειρώντας να ποσοτικοποιηθούν οι συνολικές επιπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αναπτύσσεται μια μεθοδολογία για τους παράγοντες επιπτώσεων που θεωρούνται σημαντικότεροι. Αυτοί είναι η βιοποικιλότητα, η ορνιθοπανίδα, η κατάληψη γης, η οπτική όχληση, ο θόρυβος, φαινόμενα σκίασης, η αξία της γης και η περιβαλλοντική αδικία, καλύπτοντας έτσι το φάσμα της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία). Επιλέγονται συγκεκριμένες περιοχές μελέτης βάσει της πυκνότητας εγκαταστάσεων, της χωροθέτησης σε προστατευόμενες περιοχές, καθώς και της τουριστικής αξίας αυτών. Συνολικά εξετάζεται πάνω από το 50% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος, τόσο σε αριθμό έργων όσο και ανεμογεννητριών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι γενικά οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων αξιολογούνται από μέτριες έως ήπιες. Η μέθοδος δείχνει επίσης τη διαφορά τάξης μεγέθους των εκτιμώμενων επιπτώσεων όταν εξετάζονται σωρευτικά εγκαταστάσεις σε σχέση με την μεμονωμένη αξιολόγησή τους. Περαιτέρω, περιοχές ήδη επιβαρυμένες με πολλές εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν ιδιαίτερα μεγάλες επιπτώσεις στο μέλλον αν αυξηθούν ανεξέλεγκτα οι εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο στόχος της βιωσιμότητας. Η παρούσα μεθοδολογία είναι μια αρχική προσπάθεια αξιολόγησης των συνολικών επιπτώσεων με σκοπό να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν και να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Απαιτείται περισσότερη έρευνα προκειμένου να εξελιχθεί η προτεινόμενη μεθοδολογία, να επαληθευτούν και να αναλυθούν περαιτέρω οι χρησιμοποιούμενες σχέσεις και τελικά να καθιερωθεί ένα σταθερό μοτίβο που θα είναι εύχρηστο και χρήσιμο για όλους .
  • Following the EU guidelines towards a carbon free electricity sector by 2050, wind energy is expected to contribute a large part of the produced electricity, if not the largest. In this respect, wind installations are expected to multiply over the next couple of decades. There is significant development until today and wind is generally considered as a “clean” source of energy. However, although arguably less than other sources, the impacts concerning wind installations are certainly there amidst ever-growing local opposition and will certainly grow, especially in locations with high density. Attempting to quantify the total impacts per local regions in the case of Greece, a methodology is developed for those impact factors that are considered the most important. The factors examined are biodiversity, avifauna, land take, visual intrusion, noise, shadow effects, land value and environmental injustice, thus covering the sustainability spectrum (economy, environment, society). Certain focus areas are used for applying this methodology, based on installation density, location inside natural protected areas, as well as locations of touristic value. In total more than 50% of the country’s total installed capacity is being examined, both in terms of projects and wind turbines. The results show that in general the total impacts might be considered average to mild. The method used also shows the difference in the order of magnitude of the estimated impacts when examining several projects combined as opposed to single cases. Furthermore, areas already heavily loaded might suffer major impacts in the future on the environment if installations grow uncontrolled, thus not definitely achieving sustainability. The tool developed is a first attempt to evaluate impact in a cumulative way and help investors, policy makers and local communities work together in achieving the best possible outcome. Further work is definitely necessary to further develop this methodology, verify and detail the formulas used and establish a robust pattern that will be a useful tool for everyone to use.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές