Η προστασία των υδάτινων πόρων στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο

Water policy in EU and Greek legal framework (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπανακλή, Στυλιανή
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 139
 7. Κολοτούρου, Κρυσταλλένια
 8. Ναλμπάντης, Δημήτριος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Προστασία υδάτινων πόρων | Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ | Λεκάνη Απορροής ποταμού | Σχέδια διαχείρισης ΛΑΠ
 10. 3
 11. 100
 12. 34
 13. Η Διπλωματική Εργασία στο κυρίως κείμενο περιέχει 4 εικόνες, 14 σχήματα, 16 πίνακες, 0 φωτογραφίες, 0 χάρτες
  • Το νερό είναι αγαθό ύψιστης σημασίας για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά καθώς και πυλώνας στήριξης της οικονομίας. Η ορθή του διαχείριση και η διασφάλιση της συνεχούς προστασίας του είναι στόχοι που για να επιτευχθούν απαιτούνται ενέργειες σε πανεθνικό επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ προστασίας και αποκατάστασης του καθαρού νερού, διασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες για την σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα της χρήσης του. Ειδικότερη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συμφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών ενισχύουν και ολοκληρώνουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών. Η Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την προστασία των υδάτινων πόρων είναι το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που εισάγεται στον τομέα των υδάτων. Θέτει ως κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών Απορροής Ποταμών και στόχος της είναι η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της βιώσιμης χρήσης του νερού, της πρόληψης και μείωσης της ρύπανσής του και η εν γένει βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος. Στους στόχους της επίσης συμπεριλαμβάνεται ο περιορισμός των δυσμενών επιπτώσεων της ξηρασίας και των πλημμυρικών φαινομένων. Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο για την προστασία των υδάτων περιλαμβάνει πλήθος νόμων και αποφάσεων και πολλοί φορείς επιφορτίζονται με το έργο του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας των υδάτων. Ο Νόμος Ν. 3199/2003 και το ΠΔ 51/2007 εναρμόνισε την εθνική νομοθεσία με την ΟΠΥ για τα ύδατα. Η διπλωματική αυτή εργασία εστιάζει στη μελέτη των κύριων σημείων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του ενωσιακού δικαίου και την αποτίμηση της εφαρμογής της στον ελληνικό χώρο. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιείται το παράδειγμα της περίπτωσης της ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου, μιας από τις πλέον επιβαρυμένες περιβαλλοντικά περιοχές στην Ελλάδα. Το Αργολικό πεδίο αποτελεί άλλωστε μια περιοχή όπου απαντώνται χαρακτηριστικά προβλήματα υδάτων που δυστυχώς εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές εντός της ελληνικής επικράτειας. Η υπεράντληση των υδάτων, η νιτρορύπανση, η υφαλμύρινση του υδροφόρου και η λειψυδρία ασκούν πιέσεις στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της Αργολίδας, αποτελούν όμως ταυτόχρονα και αιτία υποβάθμισης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Εξάγονται έτσι μέσα από το παράδειγμα της ΛΑΠ Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου και την αποτίμηση της εφαρμογής της ΟΠΥ στην περιοχή αυτή χρήσιμα συμπεράσματα για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Προτείνονται στη συνέχεια μέτρα για τη βελτίωση της εφαρμογής της ΟΠΥ στην Ελλάδα και συνεπώς για βελτίωση της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτων στη χώρα μας.
  • Water is necessary for human, animal and plant life as well as of vital importance for economic growth. Water policy for the protection of water resources, is fundamental for the protection of the environment. This critical issue goes far beyond national boundaries and for this reason, as far water sources of the European Union are concerned action is required at the level of the European Union (EU). Under these circumstances EU established the EU Water Framework Directive (WFD). The aim of this directive is to protect clean waters by maintaining them clean and get polluted waters clean again, thus ensuring its’ sustainable use. The directive 2000/60/EC suggests water management by river basin and not based on administrative or political boundaries. That is to prioritize geographical, geological and hydrological elements as more important and critical for a sustainable and rational use of water sources. In Greece, a number of laws and ministerial decisions for the protection of water sources are included in the Greek legal framework. Since 2003, Law Ν. 3199/2003 as well as Presidential Decree 51/2007 later on, have harmonized Greek legislation with the European Union legislation for water policy and specifically with WFD. The scope of this thesis is to study and evaluate the harmonization of national law with EU directive for water. For this purpose, the example of the Argolic Gulf Streams River Basin is being used due to its high environmental burden as far as water sources are concerned. Problems like over-abstraction of water and lowering of groundwater tables, salinization of underground water, pollution caused by nitrates and drought which are common in Argolic Gulf Streams River Basin are unfortunately problems faced in the underground waters of many other areas of Greece. In that way, through the evaluation of the situation and the suggested measures for Argolic Gulf Streams River Basin, useful conclusions can be drawn and then projected to other areas throughout the entire country. Measures are suggested towards the better harmonization of Greek Legislation with WFD and towards the fulfillment of the goal of WFD, which is achieving and maintaining water sources in good condition.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.