Εκτίμηση του κόστους και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. / Κ.Α.Α. του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία"

 1. MSc thesis
 2. Δούκα Γεωργία
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 2004 [2004]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. Μάμας Θεόδωρος
 7. Νοσοκομείο "Η Σωτηρία". Κέντρο αναπνευστικής ανεπάρκειας | Μονάδα Εντατικής Θεραπείας | Αξιολόγηση Υγείας
  • Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η εκτίµηση του µέσου ηµερήσιου κόστους νοσηλείας και του µέσου κόστους ανά ασθενή στην Πολυδύναµη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», δυναµικότητας 8 κλινών και συγχρόνως η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητάς της. Η µελέτη διενεργήθηκε για το διάστηµα 1/12/03 - 30/4/04 σε 71 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν αυτό το χρονικό διάστηµα στη Μ.Ε.Θ. Για την εκτίµηση του κόστους λήφθηκαν υπόψη οι εξής παράµετροι: α) Η µισθοδοσία προσωπικού, β) το αναλώσιµο υλικό, γ) το φαρµακευτικό υλικό, δ) οι υποστηρικτικές λειτουργίες (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, καθαριότητα, θέρµανση), ε) η απόσβεση του βασικού εξοπλισµού, στ) η συντήρηση του βασικού εξοπλισµού, ζ) η χρήση του χρησιµοποιούµενου χώρου και η) οι εξετάσεις. Για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της Μ.Ε.Θ. αξιολογήθηκε η υγεία των νοσηλευθέντων ασθενών τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από τη Μ.Ε.Θ. από τέσσερις κατηγορίες-οµάδες αξιολογητών (ειδικευµένους γιατρούς, ειδικευόµενους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές) µε βάση την κλίµακα φυσικής υγείας (0-100) όπου το 0 ισοδυναµεί µε θάνατο και το 100 µε πλήρη υγεία. Τα κύρια ευρήµατα της έρευνας είναι τα εξής: α) η διαµόρφωση του συνολικού κόστος νοσηλείας των ασθενών για το διάστηµα 1/12/03 έως 30/4/04 καθορίζεται κατά 37,4% από της αµοιβές προσωπικού, κατά 35,5% από το φαρµακευτικό κόστος, κατά 15,4% από το κόστος εξετάσεων, κατά 10,0% από το κόστος αναλώσιµου υλικού, κατά 0,6% και 0.6% από το κόστος υποστηρικτικών λειτουργιών και από κόστος συντήρησης βασικού εξοπλισµού αντίστοιχα, κατά 0,3% από το κόστος χρήσης του χρησιµοποιούµενου χώρου και τέλος κατά 0,2% από το κόστος αποσβέσεων βασικού εξοπλισµού, β) το µέσο ηµερήσιο κόστος νοσηλείας υπολογίσθηκε σε 1.114,94 €, περίπου εξαπλάσιο του «ηµερήσιου κλειστού νοσηλίου» για τις Μ.Ε.Θ. (187,82 €) και το µέσο κόστος ανά νοσηλευθέντα υπολογίστηκε σε 18.420,09 €, γ) διαπιστώθηκε θετική εξέλιξη στην υγεία των ασθενών από τη νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ., συνεπώς επιβεβαιώθηκε η 2 αποτελεσµατικότητά της και δ) δεν προσδιορίστηκαν διαφοροποιήσεις στην αξιολόγηση της υγείας των ασθενών µεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών- οµάδων αξιολογητών και µεταξύ των συµµετεχόντων στην ίδια κατηγορία-οµάδα.
 8. Hellenic Open University
 9. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.