Πολυδύναμες μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ήπειρο

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΓΓΗΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ αλματώδης πρόοδος στη βιοϊατρική τεχνολογία, ιδιαίτερα μετά το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει δώσει τη δυνατότητα αφενός μεν να αντιμετωπίζονται θετικά ασθένειες που μέχρι τότε ήταν αδύνατο να νοσηλευθούν αφετέρου δε να δώσει άλλες διαστάσεις με την παράταση της ζωής των ασθενών. Στην αρχή και με τη χρήση των μηχανημάτων τεχνητής αναπνοής, έγινε δυνατή η καρδιοπνευμονική ανάνηψη των ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στη συνέχεια τις επόμενες δεκαετίες με την τεχνολογική πρόοδο, έχει διευρυνθεί σημαντικότατα ο αριθμός των σοβαρών νοσημάτων, των οποίων η προσπάθεια αντιμετώπισης και θεραπείας των, περνάει μέσα από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η διεύρυνση αυτή, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δε βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανίατων ασθενειών, έχει ως συνέπεια την απαίτηση τόσο των παραγωγών υγείας όσο και της κοινωνίας για ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας ώστε να είναι δυνατή, έστω σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, η εξεύρεση κενών κλινών εντατικής θεραπείας τη στιγμή που τις χρειάζονται οι ασθενείς. Από την άλλη πλευρά, λόγω του υψηλού κόστος λειτουργίας των, οι ελλειμματικοί κρατικοί προϋπολογισμοί δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία ικανού αριθμού μονάδων για να καλυφθεί η ζήτηση σε κλίνες εντατικής θεραπείας.Στην Ήπειρο, τη φτωχότερη για πολλές δεκαετίες Περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια ένας δημόσιος νοσοκομειακός και γενικότερα υγειονομικός ιστός που τη φέρνει σε πλεονεκτική θέση έναντι πολλών άλλων περιφερειών σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτό το νοσοκομειακό ιστό περιλαμβάνονται και οι τρεις πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ζήτηση που υπάρχει και πέραν των διοικητικών της ορίων. Τις τρεις αυτές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική, η οποία γίνεται στα πλαίσια της φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται μια γενικότερη αναφορά στις πολυδύναμες Μονάδες εντατικής θεραπείας, προσπαθώντας να ακουμπήσει όσο το δυνατό περισσότερες πτυχές που έχουν να κάνουν με την ιστορική τους διαδρομή, τον προορισμό τους, τη δυναμικότητά τους, τη λειτουργία της, το θεσμικό πλαίσιο, τα ηθικά ζητήματα, το ρόλο των υποκειμένων που τη λειτουργούν.Στο δεύτερο γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο και στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, η οποία την περιβάλλει, σε ότι αφορά τον υγειονομικό χάρτη που σχετίζεται με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε επίπεδο νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών και επιχειρούνται συγκρίσεις μεταξύ τους ως προς τον αριθμό των κλινών και τον πληθυσμό που αυτές καλύπτουν.Το τρίτο και μεγαλύτερο, είναι αφιερωμένο στις τρεις ΜΕΘ των Νοσοκομείων της Ηπείρου αναλυτικά για την κάθε μία χωριστά και συνολικά ως Υγειονομική Περιφέρεια, με σκοπό να ερευνηθεί η επάρκειά τους σε κλίνες, η παραγωγή τους, η αποδοτικότητά τους και να επιχειρηθεί να γίνει μια αδρή προσέγγιση του άμεσου κόστους λειτουργίας τους, που καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.