Μελέτη κόστους-χρησιμότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών πριν και μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη

Cost-utility and quality of life study of patients before and after spinal surgery. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΛΕΤΣΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 9. Αποτελεσματικότητα | Κόστος | Ποιότητα Ζωής | Σπονδυλική Στήλη | Χρησιμότητα | Effectiveness | Cost | Quality of life | Spine | Utility
 10. 2
 11. 14
 12. 58
 13. Περιέχει: Εικόνες, Γραφήματα και Πίνακες
  • Οι παθήσεις σπονδυλικής στήλης, ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και οι χειρουργικές μέθοδοι θεραπείας τους, ως κύριος παράγοντας επιβάρυνσης των υγειονομικών προϋπολογισμών, δε θα μπορούσαν παρά να αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής αξιολόγησης. Το γενικό μέρος της παρούσας εργασίας, αφορούσε τη συλλογή, την καταγραφή και την παρουσίαση στοιχείων, μέσα από επιστημονικά άρθρα, τα οποία αναλύουν τις έννοιες κόστους–χρησιμότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών πριν και μετά από χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Το ερευνητικό μέρος της μελέτης αφορούσε την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, με τη χρήση του ερωτηματολογίου ΕQ-5D-5L, 27 ασθενών ενός ιδιωτικού Νευροχειρουργικού ιατρείου, με προβλήματα Σπονδυλικής Στήλης, πριν και μετά από χειρουργική θεραπεία, στην οποία υποβλήθηκαν σε μια μεγάλη ιδιωτική Κλινική. Παράλληλα έγινε καταγραφή του άμεσου κόστους των επεμβάσεων αυτών έτσι ώστε να καθοριστεί τελικά ο λόγος κόστους-χρησιμότητας στο συνολικό δείγμα των ασθενών αλλά και στις διάφορες υποκατηγορίες επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη (Διαδερμική μικροδισκεκτομή για τη θεραπεία της οσφυϊκής δισκοκήλης, Δισκοπλαστική ΟΜΣΣ για τη θεραπεία της εκφυλιστικής δισκοπάθειας, Διαδερμική Σπονδυλοδεσία ΟΜΣΣ για τη θεραπεία της σπονδυλολίσθησης και Σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ με πρόσθια προσπέλαση για τη θεραπεία της αυχενικής δισκοκήλης). Το κέρδος στην ποιότητα ζωής που είχαν συνολικά οι 27 ασθενείς της μελέτης για τον ένα μήνα παρακολούθησης ήταν κατά μέσο όρο 0,6 QUALYs στις 10 ημέρες και 0,83 QUALYs στις 30 ημέρες, ενώ ο δείκτης κόστους-χρησιμότητας μειώνονταν με την πάροδο του χρόνου, μετά τη χειρουργική επέμβαση, όσο αυξάνονταν το μέσο κέρδος σε QUALYs, δηλαδή όσο βελτιωνόταν η ποιότητα της ζωής των ασθενών. Με τη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε πως η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης σήμερα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αποδοτική, σε σχέση με τη ίδια θεραπευτική μέθοδο σε άλλα σύγχρονα Συστήματα Υγείας. Επίσης βρέθηκε ότι η συντηρητική θεραπεία των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης είναι μάλλον λιγότερο αποδοτική σε σχέση με τη χειρουργική θεραπεία των προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης εν γένει. Τέλος, τεκμηριώθηκε πως η μοντέρνα τεχνική της δισκοπλαστικής, για τη θεραπεία της οσφυαλγίας από εκφυλιστική δισκοπάθεια στην ΟΜΣΣ, είναι μάλλον αποδοτικότερη από τη διαδερμική σπονδυλοδεσία.
  • Spinal disorders, as a major public health problem and surgical methods of treatment, as a major factor in burdening health budgets, could only be the subject of an economic evaluation. The general part of this work concerned the collection, recording and presentation of data, through scientific articles, which analyze the cost-utility and quality of life of patients before and after spinal surgery. The research part of the study concerned the assessment of the quality of life, using the EQ-5D-5L questionnaire, of 27 patients of a private Neurosurgical clinic with spinal problems before and after surgical treatment in which they were subjected to a large private clinic. At the same time, the direct cost of these interventions was recorded in order to finally determine the cost-utility ratio in the total sample of patients and in the various subclasses of spinal surgery (Tubular microdiscectomy for the treatment of lumbar disc herniation, Discoplasty for the treatment of degenerative discopathy, percutaneus instrumented fusion of the spine for the treatment of spondylolysthesis, and anterior cervical discectomy and fusion (ACDF) for the treatment of cervical disc herniation). The benefit in the quality of life for the one-month follow-up was an average of 0.6 QUALYs in 10 days and 0.83 QUALYs in 30 days, while the cost-utility index decreased over time after surgery, as the average gain in QUALYs. This study found that spinal surgery in Greece today is highly effective in relation to the same treatment method in other modern Health Systems. It has also been found that conservative treatment of spinal problems is rather less effective than surgery for the problems of the spine in general. Finally, it was documented that the modern technique of discoplasty, for the treatment of low back pain from degenerative discopathy, is rather more efficient than percutaneus instrumented fusion.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.