ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Patient Satisfaction in General Hospital of Samos 'Agios Panteleimon' (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 222
 7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΧΑΝΑ, ΕΛΕΝΗ
 9. ασθενής | νοσηλευτικά ιδρύματα | ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών | ικανοποίηση ασθενών | patient | hospitals | quality of medical services | patients’ satisfaction
 10. 3
 11. 19
 12. 157
 13. Περιέχει: γραφήματα, πίνακες
 14. Μάντη, Π., & Τσελέπη, Χ. (Επιμ.). Κοινωνικές – Πολιτιστικές Πτυχές της Υγείας και της Αρρώστιας. Πάτρα: Ε.Α.Π.
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τις τελευταίες δεκαετίες τα συστήματα υγείας έχουν μετασχηματίσει τη φιλοσοφία τους αναφορικά με την υγειονομική περίθαλψη θέτοντας τον ασθενή στο κέντρο όλης της διαδικασίας περίθαλψης. Παράλληλα, διενεργούνται έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες αυτές. ΣΚΟΠΟΣ: Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να προσδιορίσει τα εμπόδια και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, οι οποίοι επηρεάζουν το επίπεδο της ικανοποίησης των ασθενών του νοσοκομείου «Άγιος Παντελεήμονας» της Σάμου. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Η στρατηγική έρευνας, που υιοθετήθηκε από τον συγγραφέα είναι η μελέτη περίπτωσης. Η υλοποίηση της έρευνας συμπεριέλαβε το μοντέλο της ποσοτικής προσέγγισης και τη χρησιμοποίηση της περιγραφικής μεθόδου με ερωτηματολόγιο. Η έρευνα απευθύνθηκε σε ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου του «Άγιου Παντελεήμονα Σάμου». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προηγούμενες μελέτες καταδεικνύουν ότι η αντίληψη της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και η ικανοποίηση των ασθενών έχουν συνδέσεις μεταξύ τους και υπάρχουν εμπόδια τα οποία επηρεάζουν το επίπεδο της ικανοποίησης. Αυτή η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των ασθενών είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το γενικό νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμονας» της Σάμου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο γενικό νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμονας» της Σάμου οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, οι ασθενείς θεωρούν ότι η υπερσυγκέντρωση προσφύγων στο νησί της Σάμου δεν επηρέασε την ποιότητα των υπηρεσιών του γενικού νοσοκομείου «Άγιος Παντελεήμονας
  • INTRODUCTION: In recent decades the health systems have transformed their philosophy regarding healthcare putting the patient at the center of the whole care process. At the same time, they conducted surveys to measure patient satisfaction concerning these services. ΑΙΜ: The main purpose of this study is to identify the barriers and critical success factors, which affect the level of patient satisfaction of hospital “Saint Panteleimon” in Samos. MATERIAL-METHOD: The search strategy, that was adopted by the author, is the “case study”. The implementation of the survey included the model of quantitative approach using the descriptive method with questionnaire. The survey was adressed to the patients, at the General Hospital “Agios Panteleimon” in Samos. RESULTS: Previous studies show that the perception of quality of care and patient satisfaction have connections with each other and there are obstacles which affect the level of satisfaction. This study concludes that the majority of patients are satisfied with the services provided by the General Hospital “Agios Panteleimonas” in Samos. CONCLUSIONS: In General Hospital “Agios Panteleimonas” in Samos, the patients are satisfied with the medical staff, nursing staff, administrative services and facilities. In addition, the patients feel that the overcrowding refugees in Samos island did not affect the quality of general hospital services “Agios Panteleimonas”.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.