ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. MSc thesis
 2. ΤΖΑΝΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 118
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΠΑΠΠΑ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. ΠΦΥ | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ | ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΙΑΤΡΟΙ ΠΦΥ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
 10. 46
 11. 28
 12. 82
 13. Περιέχει σχήματα, διαγράμματα, πίνακες, γραφήματα.
  • Η παρούσα έρευνα, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια αξιολόγησης της επάρκειας των ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις δεξιότητες της επείγουσας ιατρικής στην ηπειρωτική Ελλάδα.Αποτελεί συνέχεια και συμπλήρωμα της εργασίας που αφορούσε τα μικρά Ελληνικά νησιά. Τα ευρήματα των δύο ερευνών ουσιαστικά ταυτίζονται και μπορούν με ασφάλεια να γενικευτούν. Μετρήθηκε το επίπεδο άνεσης ανά δεξιότητα, στο σύνολο των παθολογικών και χειρουργικών δεξιοτήτων και οι παράγοντες που το επηρεάζουν με τη χρήση ερωτηματολογίου. Καταγράφηκαν επιπλέον οι προτεραιότητες εκπαίδευσης και οι τυχόν αποτυχίες. Προηγήθηκε πιλοτική μελέτη, οριοθέτηση του πληθυσμού της έρευνας, υπολογισμός μεγέθους του δείγματος και δειγματοληψία κατά ομάδες. Ανταποκρίθηκε το 65% των ιατρών (136), εκ των οποίων 30 αγροτικοί ιατροί (22,1%), 99 Γενικοί Ιατροί (72,8%) και 7 Παθολόγοι(5,1%). Οι ιατροί ανέφεραν χαμηλά συνολικά επίπεδα άνεσης ( ΜΟ=3.2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Likert) και ακόμη χαμηλότερα στις χειρουργικές και τις καρδιολογικές δεξιότητες (ΜΟ=2.6 και 2.8). Χαμηλότερα επίπεδα άνεσης σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ανέφεραν οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι Παθολόγοι, οι ιατροί που δεν έχουν πιστοποιηθεί σε αναγνωρισμένα σεμινάρια, οι γυναίκες και αυτοί που υπηρετούν σε μονάδες υγείας με ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες επανεκπαίδευσης σε ειδικευμένους και αγροτικούς ιατρούς αντίστοιχα. Οι περισσότερες αποτυχίες αφορούν την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος ανεξάρτητα από την ειδικότητα. Η καθιέρωση βιβλιαρίου εκπαίδευσης δεξιοτήτων και η υποχρεωτική συμπλήρωση του, η θεσμοθετημένη επιστημονική διασύνδεση με το νοσοκομείο, η εξασφάλιση της στοιχειώδους επάρκειας σε υλικοτεχνική υποδομή και τέλος η διοργάνωση συχνών επιστημονικών συναντήσεων του προσωπικού και διαδικασιών ιατρικού ελέγχου (clinical audit) είναι δυνατόν να βελτιώσουν την ποιότητα των ιατρικών πράξεων των ιατρών ΠΦΥ.
  • The present study is the first comprehensive attempt to evaluate the adequancy of emergency medical procedures of primary health care doctors in the health centers of continental Greece. It is the supplement of the study involving doctors serving in small Greek islands. The findings of both surveys are indentical and can safely be generalized. We measured the comfort level by procedure and the factors that may influence them with the use of a questionnaire. The doctors were also asked about their educational priorities and failures to complete the procedures. The response rate was 65%; 30 junior doctors, 99 GPs and 7 Internists. All physicians reported low overall levels of comfort ( Mean value 3.2 in the five-point Likert scale) and even lower in the cardiac and surgical skills(Mean =2.6-2.8 respectively). Lower comfort levels were significantly indicated by junior doctors and internists, physicians not certified in ATLS, ALS, ALSO or the annual seminar of the EMS and those employed in health units inadequately equipped. The endotracheal intubation and cardiopulmonary resuscitation are the first priorities in retraining of specialists and junior doctors respectively. Most failures involve the interpretation of the electrocardiogram regardless of the specialty. The introduction of logbook and compulsory education supplement before and during the survice on primary health care, the scientific interface with the hospital, provision of the minimum required medical equipment and finally the organization of frequent scientific meetings of the staff(clinical audit) can perhaps improve the quality of medical procedures of primary care doctors in Greece.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.