Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών πασχόντων από Πολλαπλούν Μυέλωμα

Health related Quality of Life HRQOL of Multiple Myeloma patients (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΚΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 16 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-16]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ) | Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) | EQ-5D | QLQ-C30 | QLQ-MY20
 10. 1 ΜΕ 5 ΘΕΜΑΤΑ
 11. 16
 12. 49
 13. Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται: 77 πίνακες, 3 διαγράμματα και 1 παράρτημα με 5 θέματα.
 14. Ιωαννίδη Ε, Λοπατατζίδης Α, Μάντη Π. Υπηρεσίες Υγείας/Νοσοκομείο Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις, Τόμος Α, Υγεία: Οριοθετήσεις και Προοπτικές, Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα, 1999.
  • Εισαγωγή: Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) αντιπροσωπεύει το 1% περίπου του συνόλου των νεοπλασμάτων και το 10% περίπου των αιματολογικών κακοηθειών. Κατά την τελευταία δεκαετία οι θεραπευτικές επιλογές για το ΠΜ έχουν διευρυνθεί σημαντικά, με τελικό αποτέλεσμα την σημαντική παράταση της διάμεσης επιβίωσης των συγκεκριμένων ασθενών (από τέσσερα σε επτά έτη περίπου). Με δεδομένη την παράταση της επιβίωσης, η βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΜ παραμένει ένα σημαντικό ζητούμενο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών με ΠΜ κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό-Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 60 ασθενείς με ΠΜ οι οποίοι διαγνώστηκαν, θεραπεύτηκαν και παρακολουθούνται στην Αιματολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». Η εκτίμηση της ΣΥΠΖ έγινε με την χρήση των ερωτηματολογίων EQ-5D, QLQ-C30 και QLQ-MY20. Επίσης, έγιναν πολυπαραγοντικές αναλύσεις με ανεξάρτητες μεταβλητές τις βαθμολογίες των διαστάσεων των προαναφερθέντων ερωτηματολογίων και εξαρτημένες τα χαρακτηριστικά των ασθενών (δημογραφικά/σωματομετρικά και άλλα γενικά στοιχεία, κλινικά χαρακτηριστικά και εργαστηριακά ευρήματα σχετιζόμενα με την νόσο, ανταπόκριση στην θεραπεία και παρενέργειές της). Αποτελέσματα: Οι μέσες βαθμολογίες των ασθενών στις δύο κλίμακες του EQ-5D ήταν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό χαμηλότερες από αυτές του γενικού πληθυσμού. Επίσης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών σχεδόν όλων των διαστάσεων ποιότητας ζωής των QLQ-C30/QLQ-MY20 και των βαθμολογιών των ασθενών και στις δύο κλίμακες του EQ-5D. Από τα χαρακτηριστικά των μελετηθέντων ασθενών με ΠΜ, διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με τις βαθμολογίες των EQ-5D, QLQ-C30 και QLQ-MY20, δηλαδή επηρεάζουν την ΣΥΠΖ των συγκεκριμένων ασθενών, τα εξής: Το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, το στάδιο της νόσου κατά Salmon-Durie, η ύπαρξη μη εκκριτικού ΠΜ, ο χρόνος από την διάγνωση της νόσου, η ύπαρξη νοσηλείας κατά το έτος που προηγήθηκε της αξιολόγησης, η αναιμία, η οστική νόσος, η εξωμυελική εντόπιση του ΠΜ, η υποτροπή της νόσου και η ανάπτυξη περιφερικής νευροπάθειας. Συμπεράσματα: Η ΣΥΠΖ των ασθενών με ΠΜ υπολείπεται αυτής του γενικού πληθυσμού. Αρκετά από τα χαρακτηριστικά των μελετηθέντων ασθενών με ΠΜ (δημογραφικά/σωματομετρικά και άλλα γενικά στοιχεία, κλινικά χαρακτηριστικά και εργαστηριακά ευρήματα σχετιζόμενα με την νόσο, ανταπόκριση στην θεραπεία και παρενέργειές της), διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την ΣΥΠΖ των συγκεκριμένων ασθενών.
  • Introduction: Multiple Myeloma (MM) represents about 1% of all malignancies and about 10% of hematological malignancies. During the last decade, treatment options for MM have expanded significantly, resulting in a significant prolongation in the median survival of these patients (from about four to seven years). Given the survival benefit, improving the quality of life of MM patients remains an important issue. Aim: The aim of this study is the evaluation of Health related Quality of Life (HRQOL) of MM patients, the comparison with normative data, the comparative evaluation of the questionnaires used and the investigation of factors which have an impact on these patients HRQOL. Patients-Methods: The sample consisted of 60 MM patients diagnosed, treated and under monitoring in Hematology and Lymphoma Department of “Evaggelismos” General Hospital (Athens, Greece). HRQOL was assessed by using the EQ-5D, QLQ-C30 and QLQ-MY20 questionnaires. Also, a comparative evaluation of the questionnaires used was performed. In addition, linear regression analyses were performed. The scale scores of the previously referred questionnaires were used as independent variables. Patients characteristics (demographic and other general data, clinical and laboratory features disease related, treatment response and toxicities) were used as dependent variables. Results: The EQ-5D scale scores of the MM patients included in this study were lower compared with the Greek normative data. Also, a statistically significant correlation between most of the QLQ-C30/QLQ-MY20 scale scores and the EQ-5D scores was found. The following characteristics of the evaluated patients were in a statistically significant correlation with EQ-5D, QLQ-C30 and QLQ-MY20 scale scores, affecting their HRQOL: Gender, Age, Marital status, Body Mass Index, Antidepressant treatment, Salmon-Durie Stage, Non-Secretory MM variant, Time since disease diagnosis, Hospitalization, Anemia, Bone disease, Extramedullary disease, Relapse, Peripheral Neuropathy. Conclusions: Our MM patients had inferior HRQOL compared with general population. Many of their characteristics (demographic and other general data, clinical and laboratory features disease related, treatment response and toxicities) were in a statistically significant correlation with HRQOL.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.