Σύγχρονες αντιλήψεις για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση λειτουργών υγείας στην Ελλάδα

  1. MSc thesis
  2. ΕΛΕΟΝΩΡΑ Γ. ΣΑΡΙΚΟΥ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2013 [2013]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΑδιαμφισβήτητα, ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας κλάδος για τον οποίο η πληροφορία και κατ'επέκταση η «γνώση» είναι ένας σημαντικός παράγοντας και συντελεστής επιτυχίας. Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (Continuing Medical Education (CME)) είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επίσημων ή ανεπίσημων, που αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων, κι εξελίσσουν τους λειτουργούς υγείας, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.Σκοπός αυτής της εργασίας είναι αφενός μεν να παραθέσει βιβλιογραφικά δεδομένα για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση και τον τρόπο διεξαγωγής της και αφετέρου δε να αναζητήσει τις απόψεις και τις ανάγκες Λειτουργών Υγείας στην Ελλάδα σχετικά με τα είδη Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, τις προτιμήσεις καθώς τις απαιτήσεις που έχουν για την εκπαίδευσή τους. Το πρώτο σκέλος καλύφθηκε μέσα από την αναζήτηση βιβλιογραφικών δεδομένων από διεθνείς πηγές. Για το δεύτερο σκέλος της εργασίας εφαρμόστηκε συλλογή δεδομένων σε δείγμα 300 επαγγελματιών υγείας από τους οποίους συμμετείχαν στην διεξαγωγή της έρευνας οι 252 (ποσοστό 84%). Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε 14 Ερωτήσεις και περιλάμβανε δύο θεματικές ενότητες ο διαχωρισμός των οποίων έγινε με βασικό κριτήριο τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού (δημογραφικά) και την τάση του απέναντι στην μεταβλητή που εξετάζουμε (συμμετοχή στην Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση). Επίσης το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε και ένα σύνολο ανοικτών ερωτήσεων το οποίο και έδινε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν προτάσεις που έχουν για τη μελλοντική βελτίωση των τρόπων διεξαγωγής της. Τα ερωτηματολόγια μοιράσθηκαν σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων της Ελλάδας τον Ιούνιο, ηλεκτρονικά και σε μορφή εγγράφου, και συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου.Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης από απόσταση.Tο e-Learning μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τον επαγγελματία που εργάζεται στο χώρο της υγείας και ενδιαφέρεται να ανανεώνει τις γνώσεις του εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, οι πληροφορίες διαχέονται ταχύτατα και ο ιατρός συμμετέχει, πλέον, ενεργά στην παγκόσμια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αναμφίβολα, η αγορά του e-Learning ολοένα μεγαλώνει. Πολύ σύντομα νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα τροφοδοτήσουν την επανάσταση αυτή στην εκπαίδευση και θα την καταστήσουν ακόμη πιο προσιτή στον ενδιαφερόμενο ιατρό.Λέξεις κλειδιά: Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση, e-learning, λειτουργοί υγείας, Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.