ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Medical doctor’s self-assessment within the public hospital setting. A proposal for a validated questionnaire for Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Νιάκας, Δημήτης
 8. Νιάκας, Δημήτρης | Ραικου, Μαρία
 9. Αυτοαξιολόγηση | Γιατροι | Δημόσιο νοσοκομείο | Ελλάδα | Ερωτηματολόγιο | Στάθμιση
 10. 2
 11. 16
 12. 29
 13. Περιέχει πίνακες
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε ουσιαστική αξιολόγηση. Ειδικότερα, οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων μετά την πρόσληψή τους αξιολογούνται κάθε χρόνο από το διευθυντή τους ο οποίος συμπληρώνει ένα έντυπο 2 σελίδων με πολύ αδρές πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή, που από τους περισσότερους αντιμετωπίζεται ως τυπική, σε καμία περίπτωση δεν αξιολογεί αξιόπιστα και αντικειμενικά τον εργαζόμενο γιατρό και κατά συνέπεια δεν οδηγεί σε βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας. Η ατομική αξιολόγηση των γιατρών ειδικά, προσκρούει σε θέματα που άπτονται της πολυπλοκότητας του ιατρικού έργου, της δυσκολίας στην αποτίμηση του αποτελέσματος, του υποκειμενισμού της κρίσης και της ιατρικής αυθεντίας. Στην Ελλάδα, παράγοντες όπως η έλλειψη της ανάλογης κουλτούρας, οι συντεχνιακές σχέσεις, η μονιμότητα στο δημόσιο, η ελλιπής μηχανοργάνωση καθώς και η μη ύπαρξη ενός αξιόπιστου εργαλείου που θα βοηθούσε τη διαδικασία, δημιουργούν επιπλέον εμπόδια στην υιοθέτηση ενός τρόπου αξιολόγησης που να ταιριάζει στην ελληνική πραγματικότητα. Στις χώρες με οργανωμένα συστήματα υγείας έχουν εφαρμοστεί διάφορα συστήματα αξιολόγησης τα οποία συνδέονται με μία προαπαιτούμενη ανάλυση της κάθε εργασίας και ένα συνοδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και χρονοβόρες και πολλές φορές με υψηλό κόστος. Έχει αποδειχτεί όμως, ότι είναι σημαντικές διότι η βελτίωση της απόδοσης του κάθε γιατρού οδηγεί σε αναβάθμιση της συνολικής παρεχόμενης φροντίδας τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Με αυτά τα δεδομένα και μετά από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεθόδων αξιολόγησης που έχουν εφαρμοστεί, προτείνεται η αξιολόγηση των 360 μοιρών ως το καταλληλότερο σύστημα αξιολόγησης για την Ελλάδα. Βασικό κομμάτι στη διαδικασία αξιολόγησης με τη μέθοδο αυτή είναι η αυτοαξιολόγηση του γιατρού. Η αυτοαξιολόγηση απαιτεί εκπαίδευση, ξεκάθαρο στόχο που δεν θα δημιουργεί ανασφάλεια στον ερωτώμενο και ένα πλαίσιο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα. Επίσης, τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου ως εργαλείο που θα βοηθήσει τον ερωτώμενο να αυτοαξιολογηθεί. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η δημιουργία ενός τέτοιου ερωτηματολογίου που αφορά στην αυτοαξιολόγηση του γιατρού στο δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο και η στάθμισή του μετά από την εφαρμογή του σε 154 κλινικούς γιατρούς της 7ης ΥΠΕ. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να αποτελέσει ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για την ελληνική πραγματικότητα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος μίας γενικότερης διαδικασίας αξιολόγησης. 
  • The public sector in Greece is characterized by low quality of services, ineffective use of the productive resources and poor methods of control and measure worker’s efficiency and behavior. Additionally, there is a lack of “evaluation culture” which would promote the professional improvement in a systematic manner. In health services also, there are many difficulties in incorporating a systematic evaluation/appraisal system in order to make better the produced work. The complexity of the health product, the difficulty of counting the results of medical work and the subjectivity of the appraisers are some of them. Additionally, in the Greek National System of Health doctors are suspicious to any evaluation procedure due the lack of privacy of information given and the fear that they will lose their jobs. In recent years all the efforts towards the recognition of doctor’s weaknesses through a doctor’s evaluation/appraisal procedure where ineffective as they were not combined with a program of education and professional development. The appraisal of doctors in the Greek National System of Health nowadays is limited in a formal procedure of completion of an evaluating form by the director of the clinic in an annual base. In other countries with organized national health systems, as in Great Britain, Canada, Germany all the different methods of evaluating doctors are difficult and costly but they are all converge in a common denominator which is the education and the continuous search and wish of personal improvement. After a systematic review of the literacy and with taking into account the Greek reality it is concluded that a system of “appraising doctors” in the Greek national hospital should incorporate evaluation from many sources such as the 360 degrees evaluation. This system is more objective and may be better accepted and adapted. The self assessment is a critical part of this form of evaluation but it needs education and a tool validated to feet Greek reality. In this research, a self assessment questionnaire was developed and validated for its reliability and objectivity in order to be used in practice, independently or as a part of another evaluation procedure.  
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.