Μελέτη κόστους λειτουργίας του βιοχημικού και ορμονολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ (εσωτερικοί ασθενείς, εξωτερικά ιατρεία εφημερίας, τακτικά εξωτερικά ιατρεία) : μελέτη σχέσης ποιότητας αποδοτικότητας των εργαστηρίων

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΑντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η εκτίμηση του κόστους λειτουργίας του Βιοχημικού και Ορμονολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, που βρίσκεται στα Μελίσσια Αττικής, κατά το διάστημα 1/1/2006 έως 31/12/2006. Επίσης καταγράφθηκε, για το ίδιο διάστημα, το όφελος για το εργαστήριο και γενικότερα για το νοσοκομείο από την κοστολόγηση των εξετάσεων των ασθενών που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Ιατρείων (ΤΕΠ), παραπονούμενοι για κάποιο πρόβλημα της υγείας τους, είτε προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) με προκαθορισμένο ραντεβού, καθώς επίσης και των ασθενών που νοσηλεύονται στις Κλινικές του νοσοκομείου.Επιπλέον αναλύθηκαν οι παράμετροι της ποιότητας και οι δείκτες της αποδοτικότητας και έγινε προσπάθεια να δείξουμε ότι τόσο το Βιοχημικό και Ορμονολογικό Εργαστήριο του Αμαλία Φλέμινγκ προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς όσο και ότι έχει υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας.Για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας λήφθηκαν υπόψη οι εξής παράμετροι:α) μισθοδοσία προσωπικού β) το κόστος αντιδραστηρίων, γ) το κόστος διοικητικών υποστηρικτικών λειτουργιών, δ) το κόστος αναλώσιμου υλικού, ε) το κόστος υποστηρικτικών λειτουργιών, στ) και το κόστος χρησιμοποιούμενου χώρου. Επίσης διαιρώντας το λειτουργικό κόστος με το σύνολο των εξετάσεων που εκτελούνται στο εργαστήριο βρήκαμε έναν δείκτη (το κόστος ανά εξέταση) που μπορεί να συγκριθεί με τον ίδιο δείκτη κάποιου άλλου Βιοχημικού Εργαστηρίου.Περαιτέρω προσδιορίζεται η αποδοτικότητα των Εργαστηρίων, αφού προσθέσουμε το σύνολο του ποσού που αντιστοιχεί στον αριθμό των εξετάσεων που διεκπεραιώνουν τα Εργαστήρια στις πέντε μονάδες τους, Βιοχημικό, Ορμονολογικό, Ηλεκτροφορήσεις Πρωτεϊνών, Αέρια Αίματος και Γλυκοζυλιωμένες Αιμοσφαιρίνες πολλαπλασιαζόμενο με την αποζημίωση που δίνει το υπουργείο Υγείας και κατόπιν διαιρέσουμε το ποσό αυτό με το λειτουργικό κόστος του Εργαστηρίου.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.