Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο του νοσοκομείου

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΙΑΝΟΥ
  3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ υγιεινή και η ασφάλεια της εργασίας αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα θέματα κοινωνικής προστασίας, που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υγιεινή και η ασφάλεια της εργασίας είναι η προάσπιση και προαγωγή στον υψηλότερο δυνατό βαθμό της φυσικής, πνευματικής, κοινωνικής ευεξίας και προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων.Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση και η αποτύπωση του εργασιακού περιβάλλοντος του νοσοκομείου, η επισήμανση των επαγγελματικών βλαπτικών παραγόντων, που επιδρούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως και η ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών αποφυγής ή ελαχιστοποίησης αυτών των επιπτώσεων. Αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Ακολούθως, αναλύονται οι κυριότεροι κίνδυνοι, που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο νοσοκομειακό χώρο, οι οποίοι προκύπτουν λόγω της έκθεσης αυτών σε φυσικούς, βιολογικούς, χημικούς και άλλους παράγοντες. Στους φυσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται κυρίως οι ακτινοβολίες, οι επιδράσεις από ακραίες συνθήκες μικροκλίματος και θερμικής καταπόνησης, ο θόρυβος και ο φωτισμός. Στους βιολογικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης από ιούς, βακτήρια, παράσιτα και μύκητες. Οι κυριότεροι χημικοί παράγοντες είναι τα φάρμακα, οι αναισθητικές ουσίες, οι ουσίες αποστείρωσης και απολύμανσης, οι διαλύτες, τα οξέα, οι βάσεις και τα απορρυπαντικά. Επίσης διάφοροι άλλοι παράγοντες είναι οι παράγοντες κινδύνου μυοσκελετικών παθήσεων, το άγχος, η επαγγελματική εξουθένωση, το σύνδρομο mobbing, διάφοροι παράγοντες πρόκλησης αλλεργιών, η βία, οι κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα, τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, η εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου και οι κίνδυνοι λόγω του ωραρίου εργασίας.Συγχρόνως με την ανάλυση των παραπάνω βλαπτικών παραγόντων, προτείνονται διάφορα μέτρα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών των παραγόντων στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο νοσοκομειακό χώρο.Τα μέτρα αυτά βασίζονται κυρίως στην αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας και την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, στην πρόληψη των κινδύνων, στη συμμετοχή και εμπλοκή διοικούντων και εργαζομένων στη δημιουργία κουλτούρας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων όσον αφορά τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, στη διάθεση και χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, όπως και στην ιατρική παρακολούθηση των εκτεθειμένων εργαζομένων.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.