Επαγγελματική εξουθένωση στελεχών Γενικού Νοσοκομείου και η αντιμετώπισή της

 1. MSc thesis
 2. Τσάκωνας Αντώνης
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. Φεβρουάριος 2005 [2005]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. Θεοδώρου Μάμας
 7. Επαγγελματική εξουθενωση | Νοσοκομεία
  • Η επαγγελµατική εξουθένωση, ως σύνδροµο σωµατικής και ψυχικής κόπωσης, αναπτύσσεται στους επαγγελµατίες, από την επαφή τους µε άλλους ανθρώπους, λόγω της επαγγελµατικής τους απασχόλησης. Μια αποδεκτή µέθοδος αξιολόγησης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, αποτελεί το ερωτηµατολόγιο καταγραφής της Maslach (Maslach Burnout Inventory – M.B.I.) που «µετρά» τους κυριότερους παράγοντες εξουθένωσης, (α) την συναισθηµατική εξάντληση, (β) την αποπροσωποποίηση, (γ) την έλλειψη προσωπικών επιτευγµάτων. Σκοπός της εργασίας είναι να µελετήσει πόσο επηρεάζονται τα στελέχη των Νοσοκοµείων από την επαγγελµατική εξουθένωση και τη συµβολή του κάθε παράγοντα αυτής, στην ανάπτυξη του φαινοµένου. Συγχρόνως να προτείνει µέτρα αντιµετώπισης της επαγγελµατικής εξουθένωσης, κυρίως µέσα από την διαδικασία της διοίκησης των Νοσοκοµείων, αξιοποιώντας την εξέλιξη της διοικητικής επιστήµης στη διοίκηση µονάδων Υγείας. Η έρευνα που έγινε σε 99 στελέχη (προϊσταµένους – αναπληρωτές οργανικών µονάδων) των Νοσοκοµείων Φλώρινας και Πτολεµαϊδας, µε τη χρήση του ερωτηµατολογίου Μ.Β.Ι., έδειξε ότι η επαγγελµατική εξουθένωση είναι παρούσα περισσότερο ή λιγότερο σε όλους τους επαγγελµατίες των δύο αυτών νοσοκοµειακών µονάδων. Οι µέσες τιµές για τους παράγοντες επαγγελµατικής εξουθένωσης κινούνται σε οριακά χαµηλά προς µέτρια επίπεδα για τη συναισθηµατική εξάντληση και την αποπροσωποποίηση και οριακά µέτρια προς υψηλά επίπεδα για τον παράγοντα προσωπικών επιτευγµάτων. Η αποτελεσµατική, επιστηµονική διοίκηση συµβάλλει στην ελαχιστοποίηση των παραγόντων της επαγγελµατικής εξουθένωσης. Καθοριστικό βήµα της διοίκησης στην κατεύθυνση αντιµετώπισης του συνδρόµου, σε ένα Νοσοκοµείο, είναι η αναγνώριση του προβλήµατος και η δέσµευσή της για λήψη µέτρων.
 8. Hellenic Open University
 9. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.