Εκτίμηση του κινδύνου εδαφικής διάβρωσης υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής και χωροθέτηση έργων προστασίας

Assessment of the risk of soil erosion due to climate change and placing a specified area of protection (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μανδραβέλης, Αθανάσιος
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Ηλία , Ιωάννα
 8. Λουπασάκης, Κωνσταντίνος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Εδαφική διάβρωση | κλιματική αλλαγή | χωροθέτηση δεδομένων | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS | μέθοδος RUSLE
 10. 18
 11. 38
 12. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
 13. Μηχανική Υγρών Αποβλήτων/Metcalf & Eddy,
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είχε ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου της εδαφικής διάβρωσης υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής στην νησιωτική περιοχή των Δωδεκανήσων και συγκεκριμένα στη νήσο Ρόδο. Η εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας το μοντέλο Rusle. Η ανάλυση των δεδομένων και η διαχείριση αυτών επιτεύχθηκε με το λογισμικό Arc Map 10.3 όπου η συμβατότητα του συνέβαλλαν στη δημιουργία των γεωγραφικών συστημάτων της παγκόσμιας αναθεωρημένης εξίσωσης εδαφικής απώλειας (RUSLE), ενώ τα αναλυτικά αποτελέσματα για την απώλεια του εδάφους καθώς και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν δίδονται σε ψηφιοποιημένους χάρτες με βασική πηγή δεδομένων τον οργανισμό European Soil Data Center (ESDC). Βασικός στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η σύγκριση της τωρινής εδαφικής διάβρωσης με την εκτιμούμενη εδαφική διάβρωση για το έτος 2050, με βάση το μοντέλο HadGEM2 και το κλιματικό σενάριο RCP4.5 καθώς και ο εντοπισμός των περιοχών με έντονα προβλήματα διάβρωσης. Ως περιοχή εφαρμογής αποτέλεσε το νησί της Ρόδου όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα υψηλής διάβρωσης στις ορεινές περιοχές και οι οποίες οφείλονται στην επίδραση ενός πολυπαραγοντικού σύστηματος εξαρτημένων και μη μεταβλητών. Αυτές οι συνθήκες που είναι άμεσα συνυφασμένες με την κλιματική αλλαγή θα αναλυθούν εκτενέστερα στα επόμενα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας
  • The aim of this dissertation is to assess the risk of soil erosion in the light of climate change in the island region of Dodecanese and specifically in the island of Rhodes. For the writing and analysis of the data was succeeded with Software ArcMap 10.3 which it was capable to create and product a geographical system for the revised global soil loss equation (RUSLE). The detailed results for the soil loss as well as the parameters we used are given in digitized maps where our estimate for the soil loss is presented. European Soil Data Center (ESDC). According to model HadGEM2 und the climate scenario of RCP4.5 spotting the areas with a great erosion risks is addapted to a parallel comparison of the current soil erosion and the estimated soil erosion for the year 2050, is another feature for the necessity of construction and existence of such soil maps as they are a precursor for the past, present and future cohesion of its soil masses show particularly high erosion, which is due to a multifactorial system of dependent and non-variable.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.