ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΔΥ) ΣΤΗΝ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

National Primary Health Care System of 1st Health Region of Attica. Evaluation of patients’ satisfaction in health unit of Zografou. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, ΜΥΡΟΦΟΡΑ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 03 Οκτωβρίου 2016 [2016-10-03]
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ
 9. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | Νόμος 4238/2014 | Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας | Ποιότητα | Αποτελεσματικότητα | Αποδοτικότητα | Δείκτες | Ικανοποίηση Ασθενών
 10. 2
 11. 44
 12. 6
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα,γραφήματα
 14. Έλληνας, Δ.(2008) Η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί της Θάσου. Αποτίμηση της χρήσης και της λειτουργίας του Κέντρου υγείας Πρίνου Θάσου. Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις, Μεταπτυχιακό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι : α) η αποτύπωση και η οργανωτική λειτουργία των δομών της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των Νόμων 3329/2004 και 3527/2007 και του Νόμου 4238/2014, β) η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας κατά το έτος 2015 στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και γ) η διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών στη 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής σε μελέτη περίπτωσης της Μονάδας Υγείας Ζωγράφου. Για την ανάπτυξη και αποτύπωση του ΠΕΔΥ έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια. Για την αξιολόγηση της λειτουργίας του χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι, ο πρώτος αφορά τον υπολογισμό δεικτών και τη καταγραφή της κίνησης των δομών του και ο δεύτερος τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών σε μια από τις δομές του, στη Μονάδα Υγείας Ζωγράφου. Οι δείκτες που υπολογίστηκαν είναι ο δείκτης χρήσης υπηρεσιών υγείας, ο δείκτης χρήσης των εργαστηρίων, η αναλογία ιατρικού προσωπικού ανά κάτοικο, η αναλογία Γενικών γιατρών και παθολόγων ανά κάτοικο, η αναλογία παιδιάτρων ανά κάτοικο, η αναλογία οδοντιάτρων ανά κάτοικο, η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού, μαιών, επισκεπτών υγείας, κοινωνικών λειτουργών ανά κάτοικο, οι ημερήσιες επισκέψεις στον παιδίατρο και οδοντίατρο. Ο δείκτης χρήσης διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, 1,28 επισκέψεις ανά κάτοικο στο έτος, όπως και η αναλογία γιατρών Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ανά κάτοικο που διαμορφώθηκε σε 1 γιατρό ανά 15.818 κατοίκους. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν τη χαμηλή προσέλευση των πολιτών στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και την έλλειψη γιατρών Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας για την πλήρη ανάπτυξη του πρωτοβάθμιου συστήματος. Για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών συμπληρώθηκαν 110 ερωτηματολόγια σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι ο μέσος όρος της συνολικής ικανοποίησης είναι 76,38%. Οι εντυπώσεις από τη νοσηλευτική φροντίδα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης ενώ μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνουν οι εντυπώσεις για τις διοικητικές υπηρεσίες. Οι καλές εντυπώσεις των χρηστών πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν και παράλληλα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προσέλκυση των πολιτών προς τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες του ΠΕΔΥ.
  • The purpose of this paper is a) the recording and function of the health units of the 1st Health Region of Attica according to Laws 3329/2005 and 3527/2007 and Law 4238/2014, b) the evaluation of primary health care services of the National Primary Health Care System (NPHCS) of 1st Health Region of Attica during the year 2015, c) the evaluation of patients’ satisfaction in 1st Health Region of Attica after its establishment according to Law 4238/2014 and the case study, health unit of Zografou. For the development and the recording of the NPHCS a literature review was done and the collection of information from 1st Health Region of Attica. For the evaluation of the service, two methods were used, first the calculation of indicators and the record of the number of people that visit the PNHCS of 1st Health Region of Attica and second the measurement of the satisfaction of people that visit one of its health units, Zografou. The indicators were the general index of health services use, the index of use of laboratories, the ratio of General Doctors and Pathologists per capita, the Pediatricians and Dentists per capita, the total proportion of nurses, health visitors, midwives and social workers per capita and separately per capita, the people that visit pediatric and dental surgery per day. The general use index stood at a law level, 1,28 visits per capita in the year, the ratio of General Doctors and Pathologists per capita stood at one doctor per 15.818 citizens. These indicators show the low turnout of citizens in primary care structures and the inadequacy of General Doctors and Pathologists, necessary specialties for the full development of the primary system. For the evaluation of the satisfaction of patients, 110 questionnaires were completed from random and representative sample. The results of the survey showed that the mean of the patients’ satisfaction was 76,38%. People were more satisfied from the nursing care and less from administrative services. The good impression of people that visit primary care system should be preserved and strengthen. Furthermore, necessary actions must be done in order to attract people to the PNHCS.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.