«Η εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος»

Job satisfaction of employees in times of economic crisis.The case study of the General Hospital of Thessaloniki " Agios Paulos" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 07 Οκτωβρίου 2016 [2016-10-07]
 5. Ελληνικά
 6. 123
 7. ΧΛΕΤΣΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΧΛΕΤΣΟΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δρ. | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ Δρ.
 9. εργασιακή ικανοποίηση | οικονομικής κρίσης
 10. 46
 11. 125
 12. 37
  • Η έννοια της εργασιακής ικανοποίησης έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικό αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με πολλές μορφές οργανωσιακής συμπεριφοράς, με χαμηλούς δείκτες κινητικότητας των εργαζομένων, με τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την υψηλή δέσμευση, τη δημιουργικότητα, κ.α. Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» σε περίοδος οικονομικής κρίσης. Στην έρευνα πήραν μέρος, 256 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 32% ανήκουν στο ιατρικό προσωπικό, το 33,5% στο νοσηλευτικό και το 19% στο διοικητικό προσωπικό. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες εντάσσονται στο τεχνικό, παραϊατρικό, βοηθητικό και μη επιστημονικό προσωπικό. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι γυναίκες (66,4%), ενώ σχετικά με την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και την οικογενειακή κατάσταση, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών, είναι έγγαμοι (65%) ενώ το 72,5% έχουν ολοκληρώσει σπουδές Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα μας προκύπτει ότι η συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων κυμαίνεται σε σχετικά καλά επίπεδα. Η διάσταση που φαίνεται να προκαλεί σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των εργαζομένων είναι η φύση του ίδιου του αντικειμένου εργασίας ενώ σε σχετικά καλά επίπεδα βρίσκεται η ικανοποίηση από τη σχέση με τον προϊστάμενο και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Από την άλλη χαμηλός βαθμός εργασιακής ικανοποίησης αναφέρεται σχετικά με την διοίκηση του Νοσοκομείου και τις παροχές (μισθός, αναγνώριση, κ.α.). Η οικονομική κρίση και η εφαρμογή των Μνημονίων φαίνεται να επηρεάζει με αρνητικό τρόπο διάφορες όψεις της εργασιακής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων, κυρίως όσον αφορά στον τρόπο εργασία τους, στις οικονομικές απολαβές και στο επίπεδο της υγείας τους. Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι εστιάζει στην εργασιακή ικανοποίηση εργαζομένων στο τομέα της Υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο της σημερινής χρηματοοικονομικής κρίσης, που επηρεάζει με αρνητικό τρόπο τόσο τα συστήματα υγείας όσο και τους δείκτες υγείας του πληθυσμού, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι διερευνά την εργασιακή ικανοποίηση όλων των εργαζομένων και δεν εστιάζει αποκλειστικά στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Από την έρευνα μας προκύπτει η αναγκαιότητα της περαιτέρω διερεύνησης της εργασιακής ικανοποίησης στον τομέα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών ενώ διαμορφώνεται ξεκάθαρα η ανάγκη για τη λήψη μέτρων με στόχο τη βελτίωση της διοίκησης του Νοσοκομείου, καθώς φαίνεται ότι ο παράγοντας αυτός συνδέεται με ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.
  • The concept of job satisfaction has become, in recent decades, an important subject of research interest. The job satisfaction is associated with many forms of organizational behavior, with low labor mobility indicators, with the improvement of employee’s behavior; enhance productivity, high commitment, creativity, etc. The aim of this study was the investigation of the level of job satisfaction of employees at the General Hospital "Saint Paul" in Thessaloniki, in the period of financial crisis. The subjects of the survey were 256 employees, of whom 32% belong to the medical staff, 33.5% to nursing staff and 19% was administrative staff. The rest of the participants included in the technical, paramedics, auxiliary and non-scientific staff. The majority of the participants are women (66.4%), while on age, educational level and marital status, the largest share belongs to the age group of 35-44 years, are married (65%), while 72,5% have completed higher education studies. The results of the study show that overall employee satisfaction ranges at relatively good levels. The dimension that seems to cause a high degree of employee satisfaction is the nature of the work itself, while relatively good is the satisfaction regarding to the relationship with the supervisor and other colleagues. On the other, low degree of job satisfaction reported concerning the administration of the hospital and the benefits (salary, recognition, etc.). The economic crisis and the implementation of Memoranda seem to affect, in a negative way, various aspects of work and general life of employees, notably in the way they work, the economic rewards and the level of their health. The significance of this research is that it focuses on job satisfaction of employees in the Healthcare sector, in the current financial crisis, which affects in a negative way both health systems and health indicators of the population, increasing demands for effective services, while important element is also the fact that it is investigating job satisfaction of all employees and does not focus exclusively on nursing and medical staff. Our research shows the need for further investigation of job satisfaction in the provision of health services and stresses the need of taking measures, on the part of the hospital administration, as this factor is associated with very low levels of job satisfaction.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.