Διερεύνηση της σχέσης της προσωπικότητας και της πληροφοριακής συμπεριφοράς διοικητικών στελεχών υγειονομικού τομέα με την εργασιακή μονοτονία

Studying the relationship of administrative healthcare personnel’s personality and informational seeking behavior with job boredom (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Αυδίκος, Αθανάσιος
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2015 [2015-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κωσταγιώλας, Πέτρος
 8. Γκορέζης, Παναγιώτης | Νιάκας, Δημήτριος
 9. Προσωπικότητα | Πληροφοριακή συμπεριφορά | Υπηρεσίες υγείας | Πληροφόρηση
 10. 1
 11. 9
 12. 44
 13. πίνακες 17 διαγράμματα 2
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση της σχέσης της προσωπικότητας και της πληροφοριακής συμπεριφοράς διοικητικών στελεχών υγειονομικού τομέα με την εργασιακή μονοτονία. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Αρχικά, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος αυτό περιλαμβάνει την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες υγείας και την πληροφόρηση. Έπειτα, αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες και ιδιοτυπίες των εργαζομένων στις διοικητικές θέσεις στον χώρο της υγείας. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς και γίνεται αναφορά στην εργασία των διοικητικών στελεχών και στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μιας πρωτογενούς έρευνας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είχε στόχο τη διερεύνηση της εργασιακής συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η σχέση της προσωπικότητας και της πληροφοριακής συμπεριφοράς διοικητικών στελεχών υγειονομικού τομέα με την εργασιακή μονοτονία.
  • This paper deals with the investigation of the relationship of personality and behavior IT administrative health sector executives with job monotony. The work is divided into two parts: theoretical and research. First, regarding the theoretical part includes a review of existing literature. In particular reference to health and information services. Then, are the characteristics and peculiarities of the workers in management positions in the health sector. Then described the informational behavior patterns and make reference to the work of managers and their job satisfaction. The second part involves making a primary research. The survey conducted as part of this study was to investigate working behavior. More specifically it attempted to investigate the relationship of personality and behavior IT administrative health sector executives with job monotony.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.