Ποιότητα ζωής ατόμων με ακρωτηριασμό κάτω άκρων

Quality of Life of People with Lower Limb Amputation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 07 Οκτωβρίου 2016 [2016-10-07]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΧΛΕΤΣΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ
 9. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΣ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
 10. 2
 11. 9
 12. 37
 13. 49
  • Ένας ακρωτηριασμός είναι μια απότομη αλλαγή στη ζωή κάποιου και πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να έχει και ένα καλό επίπεδο ποιότητας ζωής. Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής ακρωτηριασμένων στα κάτω άκρα, μέσω των ερωτηματολογίων TAPES και SF-36. Στην έρευνα συμμετείχαν 58 ασθενείς, ηλικίας 20-63 και τα δεδομένα συλλέχθηκαν την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016. Στα πρώτα αποτελέσματα φάνηκε η γενικά χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και ότι υπάρχουν κινητικοί περιορισμοί. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες ενδείξεις ότι τα άτομα με ακρωτηριασμό κάτω άκρων έχουν κακή ποιότητα ζωής, όχι τουλάχιστον κάτι που δεν αντιμετωπίζεται με σωστή αποκατάσταση και πρόληψη.
  • An amputation is a sudden change in one's life and should be adapted to have a good quality of life. The survey aims to assess the quality of life in amputated lower limbs through TAPES questionnaire and SF-36. The research involved 58 patients, aged 20-63, and the data collected over the period November 2015 - February 2016. The first results showed a generally lower quality of life compared with the general population and that there are motor limitations. However, there were no specific indications that people with leg amputation have poor quality of life, not least something that is not treated with proper rehabilitation and prevention.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.