Προβλήματα στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας εν μέσω Οικονομικής Ύφεσης

Problems in Mental Health Units during Depression (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ, ΒΑΙΟΣ
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 07 Οκτωβρίου 2016 [2016-10-07]
 5. Ελληνικά
 6. 162
 7. ΧΛΕΤΣΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
 8. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΙΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. Οικονομική Κρίση, Ψυχική Υγεία, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Ποιότητα Ψυχικής Υγείας.
 10. 1
 11. 9
 12. 64
 13. .
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει μια εικόνα του βαθμού στον οποίο η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, επηρέασε τα επίπεδα ψυχικής υγείας. Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο είναι η θεωρητική ανασκόπηση, και το δεύτερο το εμπειρικό μέρος. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος η εργασία χωρίστηκε σε έξι συνολικά κεφάλαια, εκ των οποίων τα τρία πρώτα είναι το θεωρητικό μέρος και τα τρία τελευταία το εμπειρικό. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το οποίο θα κινηθεί η εργασία, παραθέτοντας βασικούς ορισμούς όπως αυτός της ψυχικής υγείας, των μονάδων ψυχικής υγείας, της ποιότητας της ψυχικής υγείας, τον τρόπο με τον οποίο μετράται, και τέλος τους προσδιοριστικούς παράγοντες. Η καταγραφή των ορισμών αυτών είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του θέματος το οποίο μελετάται στην συνέχεια. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήματα επιστημονικών μελετών οι οποίες έχουν γίνει στην Ελλάδα πάνω στο θέμα που μελετάμε, δηλαδή τις επιπτώσεις της ύφεσης στην ψυχική υγεία των πολιτών. Πρόκειται στην ουσία για ένα πολυδιάστατο ζήτημα το οποίο περιλαμβάνει την μελέτη πολλών παραμέτρων ξεκινώντας από την περιγραφή της κατάστασης στην οποία εντοπίζεται το σύγχρονο σύστημα υγείας δεδομένης της οικονομικής ύφεσης. Τα βασικότερα μειονεκτήματα του συστήματος στην παρούσα φάση είναι η αναποτελεσματικότητα του, αφού δημιουργεί ανισότητες πρόσβασης. Κατόπιν καταγράφονται τα ευρήματα επιστημονικών μελετών που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην ψυχική υγεία των πολιτών, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι η έξαρση των ψυχικών ασθενειών. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την παρουσίαση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία και με το οποίο ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος. Στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης που βιώνουν πολλές χώρες της Ευρώπης, η ΕΕ έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή της εστιάζοντας στον τομέα της υγείας, τις οποίες παρουσιάζουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Υγείας έχει επίσης λάβει κάποια μέτρα για την προάσπιση του επιπέδου της γενικής υγείας του πληθυσμού. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται ο ρόλος της κοινωνικής εργασίας ως επιστήμης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας που συνδέονται με την ύφεση. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε, όπου καταγράφονται ξεκάθαρα ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, το δείγμα της έρευνας και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και ο τρόπος που έγινε η ανάλυση δεδομένων. Το πέμπτο κεφάλαιο καταγράφει και σχολιάζει τα αποτελέσματα του εμπειρικού μέρους, μέσα από την παρουσίαση τους σε πίνακες και διαγράμματα ώστε να είναι περισσότερο κατανοητά. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την μελέτη καταγράφονται στο τέλος της εργασίας, όπου αρχικά γίνεται σύγκριση μεταξύ των ευρημάτων της θεωρητικής ανασκόπησης και την εμπειρικής έρευνας , ενώ κατόπιν αναφέρονται μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, στον τομέα της υγείας γενικότερα, αλλά και σε αυτόν της ψυχικής υγείας ειδικότερα.
  • The purpose of the study is to give a picture of the extent to which the economic crisis in Greece has affected the mental health levels. The study consists of two parts, the first of which is the theoretical review, and the second the empirical part. For the best presentation of the subject, the work was divided into six chapters, where the first three are the theoretical part and the last three the empirical. The first chapter includes the theoretical framework around which we will move, giving basic definitions such as these of mental health, mental health facilities, the quality of mental health and how it is measured, and finally the determinants of mental health. The recording of these definitions are necessary for a better understanding of the matter which was then studied. The second chapter presents the findings of scientific studies that have been made in Greece on the subject under study, namely the impact of the recession on mental health of citizens. That is in fact a multidimensional issue that includes the study of several parameters starting from the description of the situation of the modern health system given the economic recession. The main disadvantages of the system at this stage is the inefficiency of having access that creates inequalities. Then we record the findings of scientific studies that have to do with the effects of economic recession on mental health of citizens, the most important of which is the rise of mental illness. The third chapter is to present the measures taken at national and European level to address the impact of economic crisis on mental health and in which the theoretical part is completed. In the context of the economic downturn that is experienced by many countries of Europe, EU has issued guidelines for its treatment that focus on the health sector, which we present in this chapter. At national level the Ministry of Health in Greece has also taken measures to ensure the level of general health of the population. Finally, in this chapter it is recorded the role of social work as a science in dealing with health and mental health problems associated with the recession. The fourth chapter describes the research methodology followed, which clearly record the purpose and research questions, the way it was designed, the research tool that has been used, the sample of the survey and the characteristics of it, and the way it was done the analysis data. The fifth chapter lists and comments on the results of the empirical part, by presenting them in tables and charts to make it more understandable. The main conclusions of the study are recorded at the end of the work, where initially is conducted a comparison between the findings of the theoretical background and the empirical research, and then we mention policy measures to address the difficult situation in Greece, in the health sector in general, but and in mental health in particular.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.