Διαχείριση Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Υγεία: η Διαδικασία Πιστοποίησης του Νεφρολογικού Τμήματος ενός Δημόσιου Νοσοκομείου

Total Quality Management in Public Health: the Certification Process of a Public Hospital Nephrology Department (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ξανθοπούλου, Κυριακή
 3. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)
 4. 21 Απριλίου 2018 [2018-04-21]
 5. Ελληνικά
 6. 225
 7. Χλέτσος, Θεολόγος Μιχαήλ
 8. Χλέτσος, Θεολόγος Μιχαήλ | Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος
 9. Διοίκηση ολικής ποιότητας | Πιστοποίηση | Νεφρολογικό Τμήμα | ISO 9001:2000
 10. 2
 11. 27 διεθνείς βιβλιογραφικές και 23 ελληνικές αναφορές σε ηλεκτρονικές πηγές
 12. 58 διεθνείς βιβλιογραφικές και 15 διεθνείς αναφορές σε ηλεκτρονικές πηγές
 13. Περιέχει: πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε μια μονάδα υγείας καθιστά επιτακτική την υιοθέτηση της διοίκησης ολικής ποιότητας (ΔΟΠ). Η πιστοποίηση επικυρώνει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εκτελείται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσέγγιση της διαδικασίας πιστοποίησης ενός Νεφρολογικού Τμήματος Δημόσιου Νοσοκομείου. Μεθοδολογικά επιλέχτηκε ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου που διαμορφώθηκε βάσει των απαιτήσεων του ISO 9001:2000 και διανεμήθηκε στους εργαζομένους του τμήματος. Η ανάλυση των απαντήσεων αποκάλυψε ότι εργαζόμενοι θεωρούν σημαντική την πολιτική ποιότητας επιδεικνύοντας ενδιαφέρον όταν τους δόθηκε κίνητρο. Ως προς τη λειτουργία του τμήματος η αντιμετώπιση των ασθενών με νεφρολογικά νοσήματα και η εκπαίδευση αποτελούν του κύριους στόχους του. Τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες που αφορούν τους ασθενείς, την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος και έγγραφα όπου καταγράφονται δεδομένα για ασθενείς ή διοικητικές πράξεις. Παρατηρείται κατανομή αρμοδιοτήτων και ικανοποιητική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού/ασθενών/συνοδών. Εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό και τους ασθενείς. Η υποστελέχωση, ο παλαιωμένος εξοπλισμός και η έλλειψη επαρκών χώρων αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα. Τα αναλώσιμα υλικά αξιολογούνται, ενώ η τιμή και η ποιότητα αποτελούν κύρια κριτήρια επιλογής ενός προμηθευτή. Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας για τους ασθενείς και μηχανισμοί διόρθωσης των αστοχιών. Επομένως, ικανοποιούνται βασικές απαιτήσεις του ISO 9001:2000, οι οποίες καλύτερα οργανωμένες και τεκμηριωμένες θα αποτελούσαν τη βάση μιας μελλοντικής πιστοποίησης του τμήματος. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις, τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στο ISO 9001:2000 και το έργο του Νεφρολογικού τμήματος στοιχειοθετήθηκε μία «εικονική πιστοποίηση» που περιλαμβάνει την πολιτική ποιότητας και τους αντικειμενικούς στόχους ποιότητας, το εγχειρίδιο ποιότητας, τις τεκμηριωμένες διαδικασίες, έγγραφα και αρχεία. Η ΔΟΠ στη δημόσια υγεία προϋποθέτει πολιτική βούληση, συναίνεση και ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας. Η πιστοποίηση μιας μονάδας υγείας ενδυναμώνει τη διοίκηση, καθοδηγεί τους εργαζόμενους στις αρχές της ποιότητας και συμβάλλει στη δημόσια αναγνώριση της.
  • Demand for quality services at a healthcare facility makes adopting total quality management (TQM) a necessity. Certification affirms that a product or service is delivered according to specific criteria. The goal of this paper is to approach the certification process of a Public Hospital Nephrology Department. The method selected was that of an open-ended questionnaire created in accordance with the requirements of ISO 9001:2000 and distributed to department staff. Analysis of the answers revealed that staff members consider the quality policy important and showed interest when incentivized. As far as the operation of the department is concerned, its main goals are treating patients with renal illnesses and training. Specific processes are in place for department patients, organization and operation, and documents recording patient data or administrative action. Division of tasks and satisfactory communication between the staff/patients/careers has been observed. Training courses are given to both staff members and patients. Understaffing, antiquated equipment and lack of adequate space are the most important problems. Consumables are assessed, price and quality being the main criteria for selecting a supplier. There are safeguards for patients and correction mechanisms for potential failures. Therefore, the main requirements of ISO 9001:2000 are met; better organization and documentation could form the basis for future certification of the department. Furthermore, taking into account responses, relevant literature referenced in ISO 9001:2000 and the work of the Nephrology department, a “virtual certification” was drafted, which includes a quality policy and objective quality goals, a quality manual, documented procedures, documents and records. TQM in public health requires political will, consensus and active participation of healthcare professionals. The certification of a healthcare facility empowers the administration, induces staff to adopt the principles of quality and contributes to its public recognition.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.