Η επίδραση του φωτός στην αλλαγή και διαμόρφωση χώρων

 1. MSc thesis
 2. Κοραη, Άρτεμις
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Ποταμιάνος, Ιάκωβος
 8. Σιγάλα, Χαρά
 9. οπτική αντίληψη | visual perception | μέθοδοι φωτισμού | lighting methods | φως ως υλικό | light as a material | φωτεινές και σκοτεινές ζώνες | luminous and dark zones | φωτιστική σύνθεση στο χώρο | lighting composition in space
 10. 18
 11. 51
 12. εικόνες, φωτογραφίες
 13. Ζερεφός Σ., (2014). Εφαρμογές Φωτισμού και πολυμεσικες Εφαρμογές: Τόμος Α, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία η οποία εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με αντικείμενο Σχεδιασμός Φωτισμού- Πολυμέσα έχει ως αντικείμενο την εξέταση της επίδρασης του φωτός στο χώρο και στη συνέχεια, διαμέσου της ατμόσφαιρας που δημιουργεί, στους χρήστες του χώρου. Η έννοια του φωτός μελετάται όχι όσον αφορά στη φυσική του πλευρά, δηλαδή στη φύση του φωτός, αλλά σε σχέση με την οπτική αντίληψη. Μεθοδολογικά ερευνώνται οι δύο βασικές έννοιες (φως και χώρος) και πως μπορούν αυτές να συσχετιστούν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, με ανάλυση των βασικών εννοιών, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της εξέτασης έργων φωτισμού, με σκοπό τη διερεύνηση φωτιστικών συνθέσεων σε συγκεκριμένους χώρους . Στην παρούσα μελέτη αναλύονται έργα τεσσάρων δημιουργών (Richard Kelly, James Turell, Peter Zumthor και Tadao Ando), οι οποίοι αξιοποιούν το φυσικό ή τεχνητό φως ως υλικό. Ο όρος υλικό αναφέρεται στο αντιληπτικό γεγονός που δημιουργείται από το φως. Το φως ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προσπίπτει, δημιουργεί αίσθηση διαφορετικής υλικότητας στα αντικείμενα που αγγίζει για την ανθρώπινη αντίληψη. Βασικός σκοπός της μελέτης είναι, μέσω της παραπάνω ανάλυσης, η εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στις μεθόδους χειρισμού του φωτός στη διαμόρφωση του χώρου. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κύρια μέρη: Στο πρώτο μελετάται η έννοια του φωτός και η έννοια του χώρου. Γίνεται σύνδεση των δύο βασικών εννοιών με αναφορά σε διάφορες μελέτες που αφορούν τη σχέση του φωτός με χαρακτηριστικά του χώρου (διαστάσεις, ατμόσφαιρα, όγκο, μορφοπλασία). Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι δυο βασικές έννοιες: του φωτός και του χώρου, και του τρόπου με τον οποίο το φως επιδρά στην αντίληψη του χώρου. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στη χρήση του φωτός και στην επίδραση που αυτό έχει σε αρχιτεκτονικά έργα και κατασκευές/εγκαταστάσεις μέσα από ανάλυση ορισμένων έργων φωτισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί η εξαγωγή ορισμένων αρχών χειρισμού του φωτός στο χώρο θα μελετηθούν κτίρια και κατασκευές που επηρεάζονται από τεχνητό φως (έργα του Richard Kelly), χώροι που αλλάζουν μορφή λόγω εγκαταστάσεων (Turell) καθώς και έργα που ο σχεδιασμός τους έχει στηριχθεί πάνω στη χρήση του φυσικού φωτισμού και τη διαχείριση του φωτός και της σκιάς (Zumthor, Ando). Στο τρίτο μέρος αναλύεται ο τρόπος που είναι δυνατό να αξιοποιηθεί το φως προκειμένου να αναδείξει ή να αποκρύψει στοιχεία της σύνθεσης, να οργανώσει ένα χώρο, να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη πορεία, να δώσει έμφαση στη μορφή του ή στα δομικά του χαρακτηριστικά. Μέσα από την μελέτη γίνεται σαφές ότι το φως λειτουργεί ως κύριο στοιχείο της σύνθεσης. Παράλληλα μπορεί να καθορίσει την πορεία, να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα, να μεταβάλει τα όρια και να επηρεάσει το κέλυφος.
  • This thesis, which is conducted within the framework of the Master's Degree Program Lighting Design and Multimedia examines the role of light in the ways in which affects itself and subsequently the atmosphere created for its users. This study does not examine the concept of light in its physical form, but in relation to its visual perception. Light is studied not in terms of its physical aspect, i.e. the nature of light, but in relation to visual perception. Methodologically, the concepts of light and space are investigated in respect to their relationship, first, in theory, through an analysis of points of perceptual principles and second, in practice, through the analysis of several lighting projects, for the purpose of investigating lighting compositions in specific spaces and concrete circumstances. The study is based on the analysis and presentation of work from four designers (Richard Kelly, James Turell, Peter Zumthor and Tadao Ando), who use and exploit natural or artificial light as a material. The term material refers to the perception created by the light. For to the human perception and according the way light occurs, it creates a sense of different materiality on the objects it touches. The main purpose of the study through the above analysis, is to draw conclusions about the methods of using light to manipulate the spatial configuration. The study is divided into three main parts: The first part studies the concept of light and the concept of space. These two basic concepts are connected by referencing various studies concerning the relation of light with spatial characteristics (dimensions, atmosphere, volume, morphology). These two concepts are subsequently developed, through an analysis of the ways in which light affects visual perception in space. The second part presents the use of light and the effect it has on buildings and artistic installations through the analysis of certain lighting strategies. Specifically, in order to extract some lighting design principles, the study presents architectural structures that are influenced by both artificial light (Richard Kelly's works), spaces that are transformed through the use of light (Turell), as well as projects that have been based on the use of natural lighting (Zumthor, Ando). The third part discusses techniques and compositional strategies for lighting design. Specifically it examines ways to highlight or conceal elements of the architectural composition, to organize a space in terms of functionality, to create routes or emphasize forms or structural features. It draws conclusions on the manner in which light transforms the appearance of physical space and imbues space with experiential sensations and on the design strategies and perceptual principles involved in this process)
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.